Sökning: "lärar-elev-relationen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet lärar-elev-relationen.

 1. 1. i Lärares relationskompetens En studie baserad på lärares utsagor om relationell pedagogik i årskurs 4-­‐6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Magdalena Norén; [2019-03-11]
  Nyckelord :Relationell pedagogik; relationskompetens; lärar-elev-relationen; relationsarbete; lärares egenskaper;

  Sammanfattning : Syftet med forskningsstudien är att analysera lärares syn på relationskompetens och bygga enförståelse för hur lärare i årskurs 4-6 arbetar med relationell pedagogik. För att uppnå syftetanvänds följande frågeställningar:• Hur beskriver lärare relationskompetens och dess innebörd?• Hur arbetar lärare med att bygga och upprätthålla goda relationer till elever?• På vilket sätt upplever lärare att lärar-elev-relationen har betydelse för elevensutveckling?Studien utgår ifrån kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer somdatainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Studiemotivation genom goda relationer. : En kvalitativ studie grundad på elevperspektiv i årskurs F-3 avseende studiemotivation och lärarens förhållningssätt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Olsson; Izla Tasel; [2018]
  Nyckelord :Elev; lärare; relation; ledarskap; elevperspektiv; studiemotivation.;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med syfte att få fram elevernas perspektiv på lärarens förhållningssätt och lärar-elevrelationens samverkan för att bidra till förbättrad studiemotivation. Intervjuer med är elever är utförda för att lyfta fram elevernas synsätt och tankesätt för ökad studiemotivation. LÄS MER

 3. 3. Lärar-elev relationen. Fyra lärares uppfattningar om relationers betydelse för elevers drivkraft.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Andersson; [2018]
  Nyckelord :relationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Muntlig interaktion som ett språk- och kunskapsutvecklande verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gisela Wersch; Rebecka Jönsson Svensson; [2018]
  Nyckelord :andraspråkselever; dialog; interaktion; IRE-struktur; IRU-struktur; lärare; monolog; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa hur läraren skapar en muntlig klassrumsinteraktion i ett språkligt heterogent klassrum, med fokus på skolans tidigare årskurser. Med hjälp av olika databaser har vi funnit relevant forskning att granska för vår frågeställning hur skapar lärare i flerspråkiga grundskoleklasser en muntlig interaktion som kan bidra till elevers språk- och kunskapsutveckling? Vi har begränsat oss till publikationer som är rewievade, avhandlingar och licentiatuppsatser. LÄS MER

 5. 5. ”Jag hör att de tycker om mig, för att de känner att jag tycker om dem” – en studie om hur lärare arbetar med lärare-elevrelationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Pia Jangenhed-Larsson; Erica Svantesson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien berör lärar-elev relationen och har ett socialpsykologiskt perspektiv. Syftet med den-na uppsats är att beskriva och analysera hur lärare arbetar för att skapa relationer till sina ele-ver och vilket ansvar lärarna menar att de har i lärar-elev relationen. LÄS MER