Sökning: "lärare berör"

Visar resultat 1 - 5 av 509 uppsatser innehållade orden lärare berör.

 1. 1. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 2. 2. "Vem ska jag tro på?" : En forskningsöversikt kring informationssökning och källkritik i samhällskunskap för åk 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Erik Ronge; [2021]
  Nyckelord :social studies; source criticism; information retrieval; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; källkritik; informationssökning; källkritiskt förhållningssätt; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Samhällskunskapsämnet har en viktig roll i att fostra elever till att verka och delta i samhället. Som ett led i att värdera och skapa åsikter är det viktigt att anamma ett källkritiskt förhållningssätt eftersom det främjar åsikter och uppfattningar grundat på vetenskap. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar i Läsförståelse För Vuxna Flerspråkiga Elever: : Skriftliga och muntliga strategier inom engelskundervisning, grundläggande nivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Ketikidou; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien belyser läsförståelsen under tre veckors undervisning från en tjugo veckors planering i engelska vid vuxenutbildningen, grundläggande nivå, där kursens struktur och innehåll ordnades efter förmågorna tala, skriva och läsa. De frågor som sökts svar på i första hand var på vilket sätt innehåll, undervisningsmetod och typ av stöttning kan stärka läsförmågan för vuxna elever med invandrarbakgrund, samt på vilka sätt läsförståelse kan bedömas. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsöversikt över existerande forskning rörande en till en digitaliseringen inom samhällskunskap på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Andreas Damber; Philip Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Digitization; one to one; high school; social studies; Digitalisering; En till en ETE ; Gymnasium; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur en till en (ETE)-digitaliseringen påverkar undervisningspraktiker både ur ett elev- och lärarperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap. Översikten är gjord med stöd från relevant forskning. LÄS MER

 5. 5. Kampen om talutrymmet - en fråga om kön? : En studie om fördelningen av talutrymmet mellan flickor och pojkar i en förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Jensen; [2021]
  Nyckelord :gender; gender roles; equality; Genus; könsroller; talutrymme; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att bidra med kunskap om hur talutrymmet fördelas i en förskoleklass samt hur lärare resonerar kring fördelningen av talutrymmet. Tidigare forskning visar på att pojkarna dominerar talutrymmet. LÄS MER