Sökning: "lärare i åk F-3"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden lärare i åk F-3.

 1. 1. Ämnesintegrering – En fenomenografisk studie om F-3 lärares uppfattningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therése Ellington; [2020-07-01]
  Nyckelord :temaarbete; lärare i åk F-3; intervjuer;

  Sammanfattning : Ämnesintegrering är ett problematiskt begrepp med många synonymer och tolkningar. Läroplaner har betonat det på skilda sätt och forskning har olika utgångspunkter och definitioner. Syftet med den här studien är att undersöka vilka uppfattningar F-3 lärare har om ämnesintegrering. Två frågeställningar har mynnat ut från detta syfte. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på ämnesintegrerad undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Hedin Sjöholm; [2020-07-01]
  Nyckelord :undervisning; ämnesintegrering; tema; didaktisk triangel; lärare i åk F-3; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det har sedan lång tid tillbaka diskuterats hur elever bäst utvecklar sina kunskaper och vilket arbetssätt som gynnar elevens lärande-om det är genom ämnesspecifik undervisning eller i undervisning som är ämnesintegrerad. Forskningen visar fördelar och nackdelar med den ämnesintegrerade undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande för en språkutvecklande undervisning - Det kooperativa lärandets betydelse för elevers språkutveckling och lärande inom ämnet svenska i åk F-3.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Amanda Nilsson; Alicia Saellström; [2020]
  Nyckelord :cooperation; collaboration; education; language acquisition.;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande, KL, är ett arbetssätt som fokuserar på strukturerat samarbete där elever arbetar mot gemensamma mål. Syftet med studien är att öka kunskaperna om några behöriga F-3 lärares beskrivningar om det kooperativa lärandets betydelse för elevers språkutveckling och lärande i ämnet svenska. LÄS MER

 4. 4. Kritisk litteracitet i åk f-3 : En kvalitativ studie om åk f-3-lärares arbete för att utveckla elevers kritiska litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Jannborg; Sofia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; högläsning; kritisk litteracitet; samtal; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om och hur kritisk litteracitet framträder i sju lärares arbete för att utveckla kritisk litteracitet genom högläsning av skönlitteratur. Studien syftar även till att fördjupa kunskapen om lärares tankar och åsikter om kritisk litteracitet och om elever ges möjlighet att utveckla kritisk litteracitet genom andra sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Hur hanterar lärare elevers olika nivåer i läsundervisning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kaisa Nyman; [2020]
  Nyckelord :different reading levels; instruction; elementary school; läsundervisning; olika läsnivåer; åk f-3;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt att lära sig att läsa men för många barn är det en komplex process som både lärs in i och utanför skolan. Barn lär dessutom på olika sätt vilket gör att läraren i svenska måste ha olika pedagogiska redskap för att kunna möta barnens olika nivåer i läsundervisningen. LÄS MER