Sökning: "lärare kvalitativ implementering"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden lärare kvalitativ implementering.

 1. 1. Matematiklärarens förutsättningar att använda digitala lärspel i undervisningen : En kvalitativ studie om lärares teknikacceptans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anton Olsson; Alexander Jeppsson; Ebba Kvarnström; [2023]
  Nyckelord :Digital learning games; mathematics; mathematics teachers; mathematics education; teachers technology acceptance; technology acceptance; implementation; Technology Acceptance Model; TAM; Digitala lärspel; matematik; matematiklärare; matematikundervisning; lärares teknikacceptans; teknikacceptans; implementering; Technology Acceptans Model; TAM;

  Sammanfattning : Genom att använda välutformade digitala lärspel med tydligt syfte kanelevers inlärning förbättras och deras positiva attityder gentemotmatematikämnet främjas. För att framgångsrikt införa digitala lärspel imatematikundervisningen är det avgörande att lärare visar acceptans förtekniken. LÄS MER

 2. 2. ”Man ska inte bara jobba så i teorin… det måste synas i det vi gör också" : En kvalitativ studie om förskollärares syn på genusimplementeringen.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Nada El-hessi; [2023]
  Nyckelord :Lpfö 18; läroplan; implementering; genus; kön; genusundervisning; könsneutralitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska sex förskollärares perspektiv, åsikter och känslor kring genusimplementering i två svenska förskolor. Denna kvalitativa studie strävade efter att undersöka hur förskollärare implementerar läroplanen och vad de känner när de implementerar den samt om de anser att en förbättring av läroplanen behövs. LÄS MER

 3. 3. Kliniska lärares uppfattningar om implementering av Peer Learning i verksamhetsförlagd utbildning inom anestesi och operation : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Johan Lindblom; Maria Norén; [2023]
  Nyckelord :Anestesi; Operation; Verksamhetsförlagd utbildning; Peer Learning; Implementering; Avancerad nivå;

  Sammanfattning : KLINISKA LÄRARES UPPFATTNINGAROM FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖRIMPLEMENTERING AV PEER LEARNING IVERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNINGINOM ANESTESI OCH OPERATION -EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE JOHAN LINDBLOMMARIA NORÈN Lindblom, J & Norén, M. Kliniska lärares uppfattningar om implementering av PeerLearning i verksamhetsförlagd utbildning inom anestesi och operation. LÄS MER

 4. 4. Framgångsrikt stöd vid dyslexi : ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amalia Espinosa; Capobianco Anna; [2023]
  Nyckelord :Assisterande teknik; dyslexi; metakognition; motivation; samspel;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Capobianco, Anna och Espinosa, Amalia (2023). Framgångsrikt stöd vid dyslexi ur ett elevperspektiv. Speciallärarprogrammet med specialisering på språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Från enskilda bokstäver till ord : En studie om lärares arbete med tidig läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sofia Olsson; [2022]
  Nyckelord :Tidig läsinlärning; förskoleklass; Bornholmsmodellen; arbetssätt; läsförståelse; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Detta arbete utgår från att redogöra kring lärares uppfattning kring den tidiga läsinlärningen. Syftet för studien har utgått ifrån att vilja belysa lärares arbetssätt kring den tidiga läsinlärningen och hur den kan användas i förskoleklass och årskurs 1-2. LÄS MER