Sökning: "lärare lämna"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden lärare lämna.

 1. 1. Litteratur som verktyg vid språkutveckling : En litteraturstudie om språkutvecklande textarbete i svenskundervisningen för elever i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; Annelie Sonestedt; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; litteratur; årskurs F-3; texter; läsning;

  Sammanfattning : Språket är en central del i människors liv. Det är för oss alla ett verktyg för kommunikation såväl som bildning och tänkande. Skolan har i uppgift att gynna elevers språkutveckling och det kan göras på olika sätt. Lärarnas roll är att bedriva en varierad och inkluderande undervisning som gynnar och stöttar alla elevers olika behov. LÄS MER

 2. 2. Att skapa motivation i matematik på högstadiet för att elever ska nå godkänt i matematik : En intervjustudie med lärare på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Janna Green; Åsa Melén Nord; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; motivation; relation; samarbete; bedömning;

  Sammanfattning : Skolan behöver en undervisning där alla elever motiveras och utvecklas så att de kan bidra i morgondagens samhälle. Syftet med vår studie är att belysa lärares erfarenheter av arbete med att få elever motiverade, så att de flesta elever kan lämna åk 9 med minst betyget E i matematik. LÄS MER

 3. 3. Abrahams barn i religionsundervisningen : En enkätstudie om låg- och mellanstadielärares behandling av judendomen, kristendomen och islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Religious education; non-confessional school; Abraham s children; social cohesion; differences and similarities between religions.; Religionsundervisning; icke-konfessionell skola; Abrahams barn; social sammanhållning; o likheter mellan religioner.;

  Sammanfattning : This study examines primary school teachers approach towards the Abrahamic religions of Judaism, Christianity and Islam. The aim is to make a contribution to the academic discussion of the advantages and disadvantages when teachers emphasize differences or similarities between these religions. LÄS MER

 4. 4. Uppdraget och ansvaret : En fallstudie hur några lärare uppfattar sitt uppdrag och dess ansvar på en grundskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Collective learning; communication; elementary school; leadership; mission comprehension; responsibility comprehension; Ansvarsförståelse; grundskola; kollektivt lärande; kommunikation; ledarskap; uppdragsförståelse;

  Sammanfattning : Under senare år har ett ökande antal lärare valt att lämna sitt uppdrag i skolan (Åstrand, 2018). Det finns varierande orsaker till att skolpersonal väljer att inte stanna kvar på sin arbetsplats men en del verksamma inom skolan beskriver att det är för mycket administrativt arbete, en del anger att ansvaret har ökat och några menar att arbetsbördan i skolan har ökat. LÄS MER

 5. 5. Utanför läromedlets gränser : En kvalitativ studie om när mellanstadielärare väljer att lämna matematikläromedlet, och varför.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Madeleine Modig; Therese Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Lärandeobjekt; lärare; läromedel; läroplanen; medierande redskap; sociokulturellt perspektiv; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att kartlägga när lärare på mellanstadiet går utanför läromedlet, samt att ta reda på varför de väljer att göra detta. Vi vill också ta reda på i vilken utsträckning läromedlet används i planeringen av ett nytt arbetsområde. LÄS MER