Sökning: "lärare som utgår från olika teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden lärare som utgår från olika teorier.

 1. 1. Är all text lika viktig? : En kvalitativ studie av lärares syn på multimodala texter i arbetet med elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Berggren; Moa Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Läsförståelse; multimodala texter; den tryckta texten; kvalitativa intervjuer; årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om lärare anser att all typ av text är lika effektiv för att öka elevers läsförståelse.  För att kunna besvara syftet formulerades följande forskningsfrågor: -Ges utrymme i undervisningen till att läsa texter i olika former, varför i så fall? -Vilka texter anser lärare är relevanta i arbetet med elevers läsförståelse och varför?-Ser lärarna multimodala texter som ett stöd för elevers läsförståelse, varför?   För att behandla våra forskningsfrågor har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra grundskolelärare från fyra olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Hur lärares pedagogiska grundsyn påverkar deras didaktiska val i läs- och skrivundervisningen : En kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Isabelle Wanzelius; Stephanie Johansson Bichara; [2021]
  Nyckelord :Läs- och skrivlärande; skrivutveckling; medvetenhet; didaktiska val; pedagogisk grundsyn; stöttning; sociokulturell lärandeteori;

  Sammanfattning : Sammandrag Studien undersöker hur yrkesverksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar med det tidiga läs- och skrivlärandet och skrivutvecklingen i undervisningen utifrån tre olika pedagogiska synsätt, samt sex olika skrivdiskurser. Studien avser även att undersöka om de lärare som deltagit utgår från någon specifik beprövad metod och om detta blir ett medvetet didaktisk val i planeringen. LÄS MER

 3. 3. Hälsa - ett livslångt lärande : Lärarnas syn på hälsa och hur det förmedlas i undervisningen

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Adam Andersson; Linnéa Zallin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring och arbetar med begreppet hälsa på lektionerna i idrott och hälsa. De frågeställningar som besvaras är: Hur tolkar lärare i idrott och hälsa begreppet hälsa?Vilka didaktiska val gör läraren för att undervisa i hälsa?  Metod Metoden som användes i detta arbete var kvalitativ och empiri baserades på intervjuer. LÄS MER

 4. 4. "Kom hit och ge mig lite farligheter" : en studie om lärares upplevelser av att undervisa flerspråkiga elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Catharina Brüdigam; Julia Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkig; identitet; kognitiv utveckling; literacy; multimodalitet; sociokulturellt perspektiv; språklig repertoar; transspråkande;

  Sammanfattning : Det är idag en ökning av mångkulturalitet i det svenska samhället, något som ökar antalet flerspråkiga elever och skolan måste därför ge utrymme för språklig utveckling. Forskning visar dock att det enbart talas svenska i undervisningssammanhang, flerspråkiga elever ges inte möjlighet att använda olika språk vid kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Hur används litteratursamtal om skönlitterära texter i undervisningen på mellanstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Thomas Petersen; Sofia Lygneblad; [2021]
  Nyckelord :Literature conversations; fiction; reading comprehension; identity formation; envisionments; conversational models; Litteratursamtal; skönlitteratur; läsförståelse; identitetsskapande; litterära föreställningsvärldar; samtalsmodeller.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi gjort en empirisk studie där vi har undersökt hur ett urvallärare arbetar med litteratursamtal i sin undervisning för att utveckla elevernasläsförståelse i årskurs 4–6. Genom intervjuer och enkätsvar från sju lärare har vigranskat vilka metoder och teorier de utgår från vid litteratursamtal, samt hur debedömer eleverna under dessa samtal. LÄS MER