Sökning: "lärare stanna"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden lärare stanna.

 1. 1. Övergångar mellan förskolan och förskoleklass : En studie om förskollärares kunskap och erfarenhet kring elevers övergångar mellan olika verksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Carina Bergen; [2022]
  Nyckelord :ADD; Adhd; diagnos; förskola; förskoleklass; kartläggning; problem; skolmognad; symptom; övergångar;

  Sammanfattning : Barn får inte bedömas i förskolan, men en uppfattning görs så till vida om barnet är redoför en överflyttning till skolan eller om barnet bör stanna ett år till. Syftet med studien äratt undersöka förskollärares kunskaper och erfarenheter av ADD och skolmognad, närdet gäller övergången till förskoleklass från förskolan. LÄS MER

 2. 2. Identitetsskapandets plats i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karam Salman; [2022]
  Nyckelord :identitetsskapande; undervisning; bildämnet; samhällsstrukturer;

  Sammanfattning : För att bemöta, utmana och inkludera elevernas identitetsskapande i det mångkulturella klassrummet behöver läraren ta hänsyn till elevernas erfarenheter i undervisningen. Syftet med undersökningen är att belysa identitetsskapandets plats i bildundervisningen utifrån ett elevperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Lokalsamhället som klassrum : En kvalitativ studie om SO-lärares syn på utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Zipfel; [2022]
  Nyckelord :outdoor pedagogy; location-based learning; social science subjects; social science teaching; physical activity; local environment; utomhuspedagogik; platsbaserat lärande; SO-ämnen; SO-undervisning; fysisk aktivitet; närmiljö;

  Sammanfattning : Upplevelser med hjälp av kroppen och användningen av olika sinnen är betydelsefullt för människans lärande. Inlärningsprocessen kan implementeras och förstärkas genom utomhuspedagogik. LÄS MER

 4. 4. Historieundervisningens utmaningar och möjligheter i det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Stephanie Ivarsson; Amran Mohammed; [2022]
  Nyckelord :Interkulturellt lärande; interkulturell kompetens; narrativ kompetens; narrationer; eurocentrism; identifikation; det dominerande narrativet; likvärdig utbildning; mångkultur; mångkulturell undervisning; historieundervisning;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett mångkulturellt land vilket även präglar skolans förutsättningar. De förändrade förutsättningarna och nya utmaningarna för den svenska skolan är ett resultat av bland annat det mångkulturella samhällets framväxt, och en liknande utveckling pågår i flera länder. LÄS MER

 5. 5. Digital undervisning - här för att stanna?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jackline Georgsson; Sofie Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Internal Communication; Internal Communication Satisfaction; Digital Education; COVID-19; Student; Swedish Universities; Communication Satisfaction Questionnaire; Media Richness Theory; Technology Acceptance Model; Internkommunikation; Intern kommunikationstillfredsställelse; Digital undervisning; Studenter; Svenska universitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : In March 2020 the novel coronavirus COVID-19 forced Swedish universities to transfer from face-to-face learning to digital education. From one day to another, students could no longer interact with other students and teachers in a traditional classroom. LÄS MER