Sökning: "lärare stress"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade orden lärare stress.

 1. 1. Akademisk Stress : Verkligheten av stressfaktorers innebörd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jacob Starby; [2022]
  Nyckelord :academic stress; university; organization; teacher; student; akademisk stress; universitet; organisation; lärare; student;

  Sammanfattning : Akademisk stress bland studenter på universitetet har ökat samtidigt som samhällets krav och förväntningar i arbetslivet intensifieras. Ökningen av akademisk stress skapar behovet att införskaffa mer kunskap om vilka studierelaterade faktorer som kan vara bakomliggande och dess innebörd. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad stress - Ett hot mot läraryrket : Upplevelsen av stress hos lärare kopplat till krav, kontroll och socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Caroline Werme Lodén; Eveline Viklund; [2022]
  Nyckelord :Work-related stress; demands; control; social support; teachers; Arbetsrelaterad stress; krav; kontroll; socialt stöd; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om faktorerna krav, kontroll och socialt stöd kunde predicera upplevd stress i arbetet hos lärare, samt om det fanns någon skillnad i upplevelsen av stress i arbetet mellan förskollärare och grundskollärare. Studiengenomfördes vid en organisation inom Gävleborgs län och datan samlades in via en digital enkät. LÄS MER

 3. 3. ”Man kommer aldrig att kunna förändra ett barn,det enda vi kan förändra är allt det vi gör runtomkring det" : En studie om elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete kring psykisk hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Åsa Wiveus; Helena Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Proaktivt arbete; psykisk hälsa ohälsa; relationer; samverkan; salutogen;

  Sammanfattning : I både samhällsdebatten och i media har det uppmärksammats att den självrapporteradepsykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste åren. Enligt studiens tidigareforskning upplever många ungdomar att skolan är den största källan till stress. Många unga äroroliga över sina skolprestationer och sin framtid. LÄS MER

 4. 4. Elevstress och vägledning i högstadiet : Från studie- och yrkesvägledares samt lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elias Bergbom; Börje Bergström; [2022]
  Nyckelord :stress; psykisk hälsa; skolstress; grundskolan; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : Elevstressen i den svenska högstadieskolan har ökat under en längre tid, vilket kan få en rad konsekvenser. Genom vägledning kan bland annat studie- och yrkesvägledare samt lärare underlätta för de stressade eleverna. LÄS MER

 5. 5. Self-reported voice symptoms and voice handicap during virtual teaching compared to face-to-face teaching : A survey-based study on Swedish teachers in high schools and institutions of higher education

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Maria Allebeck; Olivia Åberg; [2022]
  Nyckelord :Voice disorders; Work environment; School teachers; Distance learning; COVID-19; Röststörningar; Arbetsmiljö; Skollärare; Distansutbildning; Covid-19;

  Sammanfattning : Purpose: Since the beginning of 2020, teachers all over the world have had to switch over to virtual teaching because of the COVID-19 pandemic. This change of teaching mode has unknown consequences on the vocal health of teachers. LÄS MER