Sökning: "lärare term"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden lärare term.

 1. 1. “Kan du berätta hur du tänker” : En kvalitativ studie av lågstadielärares användning av talk moves i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sadije Jashari; Victoria Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Talk moves; mathematical conversations; grade 1-3;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om vilka talk moves 1-3 lärare använder sig av i matematikundervisningen. De datainsamlingsmetoder som använts är klassrumsobservationer följda av semistrukturerade intervjuer med klasslärarna. LÄS MER

 2. 2. Bedömning inom programmering i teknikundervisningen : En kvalitativ studie som beskriver hur verksamma tekniklärare arbetar med undervisning och bedömning inom programmering på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Stellan Rosman; [2023]
  Nyckelord :Assessment; programming; knowledge requirements; teachers; Bedömning; programmering; kunskapskrav; lärare;

  Sammanfattning : Programmering introducerades i teknikämnet i grundskolan höstterminen 2018. Syftet medstudien är att undersöka hur yrkesverksamma tekniklärare undervisar och bedömer elever inom programmering i teknikämnet i grundskolans årskurs 7–9. Undersökningen är utfördmed hjälp av semistrukturerade intervjuer av kvalitativ stil. LÄS MER

 3. 3. Musical interaction in online music education

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Tobias Fejne Allvin; [2022]
  Nyckelord :Actor-network theory; Covid-19 pandemic; Mediation; Musical interaction; Networks; Online music education; Reification; Social constructionism; Technology; Educational Science; Music Education; Aktör-nätverksteori; Covid-19 pandemin; Mediering; Musikaliskt samspel; Nätverk; Online undervisning; Reifikation; Socialkonstruktionism; Teknologi; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study seeks to examine musical interaction in online education. Although the study focuses on how teachers have adapted their teaching methods to the new circumstances dictated by the still-ongoing covid-19 pandemic, the ambition has also been to investigate how a beneficial music education online could be conducted in order to promote a global teaching environment with sustainable travelling habits. LÄS MER

 4. 4. Det står ju i boken! : En fallstudie av den semiotiska designen av musikteoretiska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2022]
  Nyckelord :music theory; harmonic theory; textbooks; social semiotics; textual analysis; multimodality analysis; musikteori; harmonilära; läroböcker; socialsemiotik; textanalys; multimodal analys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur musikteoretiska läroböcker är designade med avseende på praktiskt och kreativt omsättande av musikteori. Forskning om musikteoretisk undervisning visar att elever och studenter uppskattar när teoretiska kunskaper omsätts till något praktiskt och kreativt som dessutom relaterar till deras egen musikaliska praktik. LÄS MER

 5. 5. Religionsbegreppet och religionskunskap : En intervjustudie med lärare i religionskunskap i den svenska gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jakob Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :religion; religious studies; teachers; essentialism; secularist discourse; interviews; Swedish curriculum; textbooks;

  Sammanfattning : The question of what religion is could very well be asked of religious studies teachers by their students. It is, however, a difficult question to answer since there is a lack of consensus regarding the meaning of the term religion in the scientific field. LÄS MER