Sökning: "lärare-elev-relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet lärare-elev-relationer.

 1. 1. ”Det har inte varit svårt att gå till skolan men svårt i skolan”. En kvalitativ intervjustudie om ungdomars syn på orsaker till sina svårigheter i matematik och hur svårigheterna hade kunnat minimeras eller avhjälpas.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Eneroth; [2023-02-16]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; lärare-elev-relationer; delaktighet; övergångar;

  Sammanfattning : I Sverige på 2000-talet finns en stark förväntan i samhället att elever studerar minst grundskolans nio år och därefter tre år på gymnasiet. Om en elev inte klarar godkänd nivå i grundskolan i ett eller flera av de ämnen som kallas kärnämnen, engelska, matematik och svenska, får eleven gå ett eller flera år på gymnasiets introduktionsprogram tills kunskaperna bedöms som tillräckliga enligt betygskriterierna i årskurs nio. LÄS MER

 2. 2. Konsten att bygga goda lärare-elev-relationer : Lärares berättelser om relationsbyggandet med elever och hur lärarutbildningen har förberett dem inför detta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Basma Hamadi; Hind Mejdi; [2022]
  Nyckelord :relationskompetens; lärare-elev-relationer; lärarutbildningen; berättelseanalys; lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare arbetar för att bygga goda lärare-elev-relationer, samt till vilken grad de upplever att lärarutbildningen har förberett dem för denna del av yrket. Mer specifikt undersöks hur lärare arbetar för att uppnå ömsesidig respekt och förståelse, reglera graden av närhet respektive distans såväl som att uppfatta och handskas med känslomässiga signaler i relationer till elever, samt till vilken grad lärarutbildningen har utvecklat deras relationskompetens i dessa avseenden. LÄS MER

 3. 3. Lärare-elev-relationer och dess påverkan på elevers lärande : En systematisk litteraturstudie av avhandlingar inom pedagogik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Pedagogik

  Författare :Sarah Golagh; [2022]
  Nyckelord :Lärare-elev-relationer; relationskompetens; lärande; förtroendefulla relationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lärare-elev-relationer förstås i fem avhandlingar samt hur dessa relationer kan påverka elevers lärande. Avhandlingarna är hämtade från olika databaser men samtliga avhandlingar ämnar undersöka lärare-elev-relationer i grundskolan eller gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Relationsskapande i när- ochdistansundervisning : - Lärare-elev-relationer i det fysiska klassrummet och detdigitala klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Skoglund Olsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upper secondary schools in Sweden went from classroom education to distance education due to the Corona pandemic. Research shows that teacher-student relationships are essential for students’ personal development and learning. LÄS MER

 5. 5. Musiklärares rolltagande : Vardagsdramatik i enskild musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Pontus Agsjö; [2022]
  Nyckelord :teaching role; teacher-student relationship; individual music lessons; lärarroll; lärare-elev-relationer; enskild musikundervisning;

  Sammanfattning : I detta arbete har musiklärares rolltagande undersökts i enskild musikundervisning på gymnasienivå. Hur lärarna skapar och upprätthåller sina roller har varit i fokus för undersökningen. De observationer som gjorts har analyserats med hjälp av Erving Goffmans perspektiv på sociala interaktioner, med fokus på framträdandet och fasaden. LÄS MER