Sökning: "läraren Litteraturen elever"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden läraren Litteraturen elever.

 1. 1. “Extra tålamod, extra tid och lite extra kärlek” : En kvalitativ studie om gymnasielärares upplevelse av att arbeta med korridorselever

  Master-uppsats,

  Författare :Veronika Robertsson; Christian Morrison; [2021]
  Nyckelord :Secondary School Teachers; unauthorized absence; in-school truants; responsibility; Teacher self-efficacy; trust; relationship building; collegial cooperation; gymnasielärare; ogiltig frånvaro; korridorselever; ansvar; lärar-self-efficacy; tilltro; relationsbyggande; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Within Swedish Secondary Schools, truancy has been an increasing concern over the last eleven years. A specific form of truancy is so called in-school truancy where the student is basically within the school corridors but to a lesser degree attends the lessons. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill ju att böckerna ska få ungarna att börja prata" : - En studie om hur och med vilka syften lärare arbetar med boksamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ida Johnn; [2021]
  Nyckelord :Boksamtal; Chambers; En läsande klass; litteraturläsning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur och med vilka syften lärare använder sig av boksamtal i undervisningen. De frågeställningar studien undersöker och besvarar är: Hur, och i vilka sammanhang, arbetar några lärare i årskurs 2 och 3 med boksamtal? Vilken typ av texter väljer läraren?  samt Vilka syften har läraren med boksamtalen?  Studiens teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Inkluderande interventionsmetoder i klassrummet för elever som inte uppnår målen i matematik ur några speciallärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Maria Johansson; Marta Hanna Asmar; [2020]
  Nyckelord :Specialpedagogik; inkluderande interventioner; ramfaktorer; interventionsmetoder; elev i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur några speciallärare använder inkluderande interventionsmetoder på klassrumsnivå för elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i matematik. Utifrån en kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer försöker studien att belysa två frågeställningar: Hur beskriver dessa speciallärare sitt arbete med inkluderande interventioner i grupp med hänsyn till organisering av interventioner och elever i svårigheter? Hur ramfaktorer som styrdokument, organisation, miljö och tid har betydelse för val av interventioner? Studiens resultat analyserades utifrån ramfaktorteoretiskt tänkande samt Skrtics teori om byråkratier. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magdalena Hedenborg; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; Förförståelse; Inkludering; Läsförståelse; Rwanda;

  Sammanfattning : AbstractHedenborg, Magdalena (2020). En fallstudie av läsförståelsearbete i Rwanda. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Vad är ett matematiskt problem? : En studie om 13 gymnasieelevers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rami Matti; [2020]
  Nyckelord :High school students; mathematical problem; mathematics textbooks; perceptions.; Gymnasieelever; läromedel; matematiska problem; uppfattningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga 13 gymnasieelevers uppfattningar om problemlösningsuppgifter i matematik. I studien användes individuella intervjuer som datainsamlingsmetod. Frågorna rörde elevernas syn på matematiska problem i stort samt deras syn på om uppgifterna i deras läromedel var problem eller ej. LÄS MER