Sökning: "läraren som tjänsteman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden läraren som tjänsteman.

 1. 1. Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linus Åkerström Tiozzo; [2021-06-11]
  Nyckelord :autoetnografi; organisationskultur; Japan; institutionella logiker; akademisk migration; läraren som tjänsteman; könsroller;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. LÄS MER

 2. 2. Barn gör så gott de kan : Men när de inte kan, hur hjälper skolan dem då?

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Lisa Björklund; Ulrika Pettersson; [2013]
  Nyckelord :inkludering; specialpedagogik; skola; elever i behov av särskilt stöd; klasslärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om lärare ser sig ha det stöd och de resurser som krävs för att åstadkomma en inkluderande skola.Vi vill även undersöka synen på inkludering.För att möta elevers olikheter i en skola för alla krävs att lärare skapar goda relationer till elever och föräldrar. LÄS MER

 3. 3. Attityder och värderingar i lärarutbildningen ur ett studentperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lilian Waldenström; [2008]
  Nyckelord :Attityder; lärarprofession;

  Sammanfattning : Läraryrket handlar bl.a. om fostran. Eleverna skall omfatta samhällets gemensamma värderingar. LÄS MER