Sökning: "lärarens arbetssätt i NO"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden lärarens arbetssätt i NO.

 1. 1. Estetiska uttrycksformer i svenskämnet : En kvalitativ studie av lärares arbete med estetiska uttrycksformer i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lukas Tunmats; [2019]
  Nyckelord :Aesthetics; extended language; teachers training; competence; languages; methods; linguistic development and aesthetic expressions.; Estetik; vidgat språk; lärarutbildning; behörighet; språk; arbetssätt; språkutveckling och estetisk uttrycksform.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is examining teachers’ view of working with aesthetic expressions in their teaching of the Swedish subject in first grade. The study examines the possibility to distinguish whether teachers’ aesthetic subject competence affects their choices of didactics in their Swedish subject teaching. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande arbetssätt i NO: lärares kompetens, inställning och undervisningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Henningsson; [2019]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Med en förändrad och mer mångkulturell befolkning möter skolan idag stora utmaningar för att varje elev ska utvecklas och nå målen (Cummins, 2016; Skolverket, 2019). Det räcker inte att språklärarna fokuserar på elevernas språkutveckling; lärare i alla ämnen ska idag arbeta språkutvecklande, då språket är det viktigaste redskapet vi har för att ta till oss ny kunskap (Gibbons, 2006). LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse i läromedel : En läromedelsanalys med fokus på läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofia Svensson; [2019]
  Nyckelord :Teaching material analysis; Reading comprehension; Reading comprehension strategies; Modelling; Läromedelsanalys; Läsförståelse; Läsförståelsestrategier; Modellering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur arbetet med läsförståelse behandlas i tre läromedel i svenska för årskurs två. Utifrån syftet formulerades tre forskningsfrågor: Vilka olika läsförståelsestrategier förekommer i elevernas arbetsbok? Vilka kunskapskrav motsvarar arbetsbokens uppgifter som är kopplade till läsförståelsestrategier? Hur beskrivs lärarens roll och arbetssätt i lärarhandledningen kopplat till arbetet med läsförståelsestrategier? I studien genomfördes en innehållsanalys av läromedlen. LÄS MER

 4. 4. "Laget före jaget" : En systematisk litteraturstudie med syfte att synliggöra om kooperativt lärande kan utveckla elevens kommunikationsförmåga i matematik.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Viktoria Eriksson; Emmelie Strand; [2019]
  Nyckelord :Kommunikationsförmåga; kooperativt lärande; sociokulturell teori; social interaktion; proximalutvecklingszon; årskurs F-3; förutsättningar; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att, utifrån forskning, synliggöra vilka förutsättningar som finns för att eleven ska få möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga i matematik genom ett kooperativt lärande. Studiens innehåll riktar sig till elever och lärare i grundskolans tidigare år, F-3. LÄS MER

 5. 5. Estetiska lärprocesser i NO-undervisningen : Hur använder lärare estetiska lärprocesser i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mona Andersson; [2019]
  Nyckelord :NO; estetiska lärprocesser; lärande; attityd; motivation.;

  Sammanfattning : Detta är en empirisk studie av estetiska lärprocesser i NO-ämnet. Syftet är att ta reda på om och hur lärare använder sig av estetiska lärprocesser i NO, samt vad de anser att syftet med estetiska lärprocesser i NO-undervisningen är. LÄS MER