Sökning: "lärarens förhållningssätt mot elever"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden lärarens förhållningssätt mot elever.

 1. 1. ATT UNDERVISA UTIFRÅN ELEVERS FRÅGOR En aktionsforskningsstudie om lärarens och undervisningens betydelse för att skapa en lärmiljö där elevers frågor tas tillvara

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Olsson; [2019-05-06]
  Nyckelord :Elevers frågor; undervisning; dialog; samspel; lärarrollen; aktionsforskning; praktikarkitektur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur lärare kan använda elevers frågor i undervisningen och därigenom öka deras delaktighet. Fokus riktas mot den egna lärarrollen, vilka stödstrukturer och vilken återkoppling som behövs för att lyckas med en frågebaserad undervisning. LÄS MER

 2. 2. Utbildning i ämnet Entreprenörskap : Hur är det tänkt att genomföras och hur beskriver lärare genomförandet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kjell Vallenfjord; [2019]
  Nyckelord :entreprenörskap;

  Sammanfattning : Entreprenörskap har definierats som en viktig fråga för utbildningsväsendet. Satsningarpå entreprenörskap ska öka Sveriges konkurrenskraft.Vid den senaste gymnasiereformen 2011, Gy11 infördes ämnet Entreprenörskap. LÄS MER

 3. 3. Dikaktikens betydelse - Hur kan vi arbeta främjande mot matematiksvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fatima Zalaya; Natalie Zivkovic; [2019]
  Nyckelord :Lärarens roll; Attityd; Förebyggande undervisning; Didaktikens betydelse; Matematiksvårigheter; Laborativ;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har skrivits med syftet att ta reda på vad tidigare forskning visar kring didaktikens betydelse i matematikundervisningen i grundskolan och hur ett laborativt förhållningssätt till matematikundervisningen kan gynna elever. Både de som befinner sig i matematiksvårigheter eller de som riskerar att hamna där men även övriga elever. LÄS MER

 4. 4. Ansträngning ger resultat : Elevers uppfattning om vad som påverkar viljan att lära sig matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jandersson Cecilia; Gunnel Hübinette; [2018]
  Nyckelord :Betyg; motivation; ansträngning; matematikundervisning; uppfattningar; narrativ; Mönks Triadiska independenstriangel;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var framförallt att ge elever möjlighet att beskriva sina upplevelser av matematikundervisning och betygssättning i grundskolan. Vi ville också se vad som påverkar elevers intresse och motivation för att lära sig matematik. LÄS MER

 5. 5. Lärarperspektiv på geografiundervisning som behandlar en framtidsdimension : Utrymme, upplevelser och didaktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Oskar Bönner; [2018]
  Nyckelord :geografi; framtidsdimension; framtidsfrågor; hållbar utveckling; didaktik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Den här studien syftar till att visa på gymnasielärares perspektiv av undervisning som behandlar en framtidsdimension i ämnet geografi. Hur motiverar de utrymmet och behovet för framtidsfrågor? Hur upplever lärare temat med tanke på det ökade fokus på framtidsfrågor som exempelvis klimatförändringar? Och vilka didaktiska val anser lärare som framgångsrika för att behandla en framtidsdimension i undervisningen? Lite - om ens någon – publicerad forskning behandlar direkt lärares perspektiv på upplevelser och uppfattningar om en framtidsdimension som undervisningstema. LÄS MER