Sökning: "lärarens ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden lärarens ledarskap.

 1. 1. Ledarskapets roll för ett fungerande klassrumsklimat – ur gymnasielärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Katja Nikolova; Marcela Villasante; [2021-08-27]
  Nyckelord :ledarskap; lärarens ledarskap; klassrumsklimat; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att få en fördjupad kunskap om och förståelse för hur gymnasielärare genom sitt ledarskap arbetar för att få ett gott klassrumsklimat. För att kunna uppfylla detta syfte har en fenomenologisk kvalitativ ansats använts där intervjuer med sex gymnasielärare har genomförts. LÄS MER

 2. 2. Lärarens definition av ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. En intervjustudie med fem lärare om vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Terry Kindblom; [2021-08-27]
  Nyckelord :Classroom Management; Ledarskap; Klassrum; Grundskola; Socioekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vad fem lärare på grundskolan 6–9 anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. Studien är baserad på fem lärares åsikter, tankar, uppfattningar, erfarenheter och insikter angående vad de anser är ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. När klassrummet försvinner : En kvalitativ studie om hur distans- och fjärrundervisning påverkar lärarens professionella ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Sandberg; [2021]
  Nyckelord :leadership; distance learning; professionalization; teacher perspective; student perspective; mapping; influence; effects; high school; ledarskap; distansundervisning; fjärrundervisning; professionalisering; lärarperspektiv; elevperspektiv; kartläggning; påverkan; effekter; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study means to examine and map out teachers' professional leadership and how distance learning has affected the quality of that leadership in the situation of having the physical classroom removed and new practical and social conditions to rule the everyday school life, caused by the global Covid-19 pandemic. To get a more nuanced insight in the different kinds of classrooms, teachings and the leadership that surrounds them I have studied both the teachers and students perspectives on the situation to compare them. LÄS MER

 4. 4. Matematiklärares syn på grupparbete som arbetsform : en kvalitativ studie om lärares erfarenheter av grupparbete i ämnet matematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anas Sharif; Hanan Azzam; [2021]
  Nyckelord :grupparbete; matematik; lärande; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract   Syftet med studien är att öka kunskapen om och förståelsen för grupparbete som arbetsmetod i matematikundervisningen i årskurserna 7–9. Vårt intresse är riktat mot hur matematiklärare upplever grupparbete som arbetsmetod och hur de ser på grupparbetets potential för vad gäller kunskapsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande och differentierad undervisning : - ett stöd för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Eva Magnusson; Stenflo anna; [2021]
  Nyckelord :differentierad undervisning; framgångsfaktorer; speciallärarrollen; språkstörning; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Magnusson, Eva och Stenflo, Anna (2021), Språkutvecklande och differentierad undervisning – ett stöd för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER