Sökning: "lärarens roll för samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden lärarens roll för samtal.

 1. 1. ”EFTER SPRÅKCAFÉ HAR JAG DEN KÄNSLAN… ATT JAG KAN PRATA.”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Frida Sundgren; [2021-08-04]
  Nyckelord :aktionsforskning; Sfi; kommunikativ språkundervisning; muntlig språkförmåga; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur en specifik aktion och undervisningsform, kallad Språkcafé, fungerar som en praktik för att utveckla Sfi-elevers muntliga kommunikativa språkförmåga. Aktionen Språkcafé genomförs för att skapa en arena för samtal där elever med olika förutsättningar, mål och bakgrunder möts för att diskutera olika ämnen. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsutveckling i en danskonstnärlig process : praktiknära studie av design i ett skapandeprojekt på gymnasiet

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Lena Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis ser man att designen fungerar ändamålsenligt för ett skapandeprojekt i relation till Skolverkets kunskapskrav och att begreppet konstnärlig process genomförs på ett gestaltande sätt. Själva begreppet konstnärlig process tydliggörs eller medvetandegörs inte verbalt i så stor utsträckning annat än i projektets början, men lärprocessens utformning som ett projekt kan kroppsligt vara en konkretisering av en konstnärlig process. LÄS MER

 3. 3. Könsmönsters påverkan på litteraturarbetet i skolan : En systematisk litteraturstudie om hur litteraturarbetet i skolan ser ut ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexsandra Blegel; Emelia Jangstål Bäckman; Sofia Ekelund; [2021]
  Nyckelord :fiction; gender; gender bias and school; skönlitteratur; genus; könsmönster och skola;

  Sammanfattning : This literature study was conducted with the aim to examine how the literature work in school appears from a gender perspective. It was based on two questions: “according to scientific research, how is the pupil’s reading affected by gender norms?” and “according to scientific research, how can different views of gender be made visible by working with fiction in the classroom?”. LÄS MER

 4. 4. Lärares legitimeringar av skönlitteratur i olika undervisningssammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jens Lönnaeus; [2021]
  Nyckelord :Legitimering av skönlitteratur; Skönlitteratur i skolan; läsa i skolan;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur lärare i svenskämnet i årskurs 7-9 legitimerar användandet av skönlitteratur i olika undervisningssammanhang. Detta gör jag genom en kvalitativ undersökning, i vilken jag intervjuar fyra olika aktiva svensklärare på högstadieskolor i Sverige. LÄS MER

 5. 5. A training material for Upper-secondary school teachers in mathematics in their endeavours to effectively communicate with students on the autistic spectrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Armin Massoumzadeh; [2021]
  Nyckelord :ASD; i.e. Autism spectrum disorder; implicit explicit preconceptions; introductory material; Autismspektrumtillstånd; implicita explicita förväntningar; fortbildningsmaterial;

  Sammanfattning : En analys av en studie gjord av Lorenz och Heinitz (2014) på autistiska personers uppfattning om sig själva, sina förmågor och behov och en kartläggningsrapport av Specialpedagogiska skolmyndigheten från 2013 har belyst hur det hos dessa individer finns en potential långt utöver det normala. Skolmyndigheten (2013) rapporterar om att lärare saknar verktyg för att förstå elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, framförallt vid autismspektrumtillstånd där sådana verktyg ofta behöver vara individanpassade och därför varierar från elev till elev. LÄS MER