Sökning: "lärares anmälningsskyldighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lärares anmälningsskyldighet.

 1. 1. Anmälningsplikten i grundskolan : En kvalitativ studie om hur anmälningsplikten upplevs och tillämpas av lärare i grundskolan vid misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Reneé Lindblom; [2015]
  Nyckelord :Anmälningsplikt; anmälningsskyldighet; barn som far illa; utsatta barn; grundskola; lärare; rektor; rutiner; socialtjänsten.;

  Sammanfattning : Studien har undersökt hur skolpersonal upplever och tillämpar anmälningsplikten vid misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Studiens frågeställningar fokuserar på skolans rutiner, skolpersonalens upplevda möjligheter och begränsningar samt vad de upplever behöver förändras för att underlätta arbetet kring anmälningsplikten. LÄS MER

 2. 2. Anmälningsplikten - ett barns yttersta skydd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Sjöstedt; [2014]
  Nyckelord :ansvarssyn; barns yttersta skydd; elever som far illa; lärares anmälningsskyldighet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka några lärare vid grundskolans senare års erfarenhet av arbete med elever som far illa och anmälningsskyldighet. Denna information är tänkt att påvisa hur arbetet bedrivs på olika skolor samt vilka brister som finns i skolornas och lärarnas arbete med de utsatta eleverna och i förhållande till socialtjänstlagen. LÄS MER

 3. 3. Anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1§ SoL  - samverkan mellan skola och socialtjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Janglund; Petra Springare; [2010]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; samverkan mellan skola och socialtjänst; barn som far illa; återkoppling;

  Sammanfattning : Lärare har enligt 14 kap. 1§ SoL skyldighet att anmäla till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa. Trots att anmälningsskyldigheten är absolut, visar forskning att enbart ca 20 % av alla misstänkta fall anmäls. LÄS MER

 4. 4. Att anmäla eller inte : om lärares tolkning av anmälningsskyldigheten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna-Carin Carlsson; Eva Doverholt; [2008]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Barn som far illa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Anmälningsskyldigheten - en svår del av lärarens arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Micaela Jönsson; Magnus Niklasson; [2007]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; erfarenhet; lärare; socialtjänst;

  Sammanfattning : Anmälningsskyldigheten är en del av det uppdrag en lärare har, att anmäla är något lärareenligt lag är skyldiga att göra. Detta arbete är en studie av tre lärares upplevelser avanmälningsskyldigheten och hur de upplever socialtjänstens bemötande, med syftet attförsöka ta reda på varför så procentuellt få anmälningar kommer från skolans värld ochhur man skulle kunna arbeta för att få fler lärare att ta steget att anmäla. LÄS MER