Sökning: "lärares autonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden lärares autonomi.

 1. 1. Etisk kompetens bortom läroplanen – lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 och 8.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Josefina Bodin; [2021-08-27]
  Nyckelord :moralisk känslighet; social- och kulturell kontext; lärares engagemang; elevens autonomi; elevens omvärld.;

  Sammanfattning : Elevers utveckling av etiska perspektiv är ett av läroplanens tydligaste mål. Samtidigt har undervisning i etik beskrivits som oplanerad av forskare, samt att lärare saknar verktyg och professionellt språk i ämnet (Thornberg 2008; Thornberg & Oguz 2013). LÄS MER

 2. 2. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 3. 3. Undervisning och bedömning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lina Rydhage; Petra Levtshuk; [2021]
  Nyckelord :Bedömning; förskollärare; Skolverkets obligatoriska kartläggning; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare definierar begreppetbedömning i förskolans verksamhet samt hur förskollärares pedagogiskautgångspunkt ser ut vid planerar av undervisning. Till grund för studien ligger enenkätundersökning som genererade 242 svar. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan skola och hem i tider av ökad yttre kontroll och styrning : En diskursanalys av lärares veckobrev

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Vemmerstad; [2021]
  Nyckelord :veckobrev; föräldrasamverkan; hem och skola; lärare och föräldrar; lärare och vårdnadshavare; lärares autonomi; marknad; new public management; skriven kommunikation; kritisk diskursanalys; diskursiv psykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare framställer relationen mellan skola och hem i sin skriftliga kommunikation i form av veckobrev riktade till vårdnadshavare. En diskursanalytisk ansats har använts där kritisk diskursanalys och diskursiv psykologi har kombinerats. LÄS MER

 5. 5. Tolkning av professionen lärare i fritidshem : Rektor och fritidshemslärares perspektiv på professionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexander Ivarsson; [2021]
  Nyckelord :Autonomi; fritidshemslärares uppdrag; fritidsverksamhet; helhetssyn; komplettera skolan; lärande; lärare i fritidshem; profession; rektor; samverkan; skolledning;

  Sammanfattning : Det råder en viss otydlighet vad professionen lärare i fritidshem innebär. Därför har jag i denna studie valt att undersöka rektorers och fritidshemslärares tolkningar av vad professionen lärare i fritidshem innebär och hur professionen används i respektive verksamhet. LÄS MER