Sökning: "lärares förväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden lärares förväntningar.

 1. 1. Lärares reflektioner om jämställdhetsarbete inom modersmålsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ester Gioia Quartini Norström; [2024]
  Nyckelord :Jämställdhetsaspekter modersmål reflektion;

  Sammanfattning : Arbetet med jämställdhet i skolan är en fråga om alla barns rätt till lärande och utveckling och enligt läroplanen något alla lärare ska arbeta med. För att lyckas med arbetet krävs kunskap, metoder och långsiktighet. LÄS MER

 2. 2. Hur lärare påverkas av ansvarsutkrävande beslut och tester : En systematisk meta-aggregerad litteraturgenomgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Björn Svensson; [2024]
  Nyckelord :Accountability; teacher; perception; tests; VAM; Ansvarsutkrävande; Lärare; Upplevelser; tester; VAM;

  Sammanfattning : Bakgrund och mål – Tidigare studier har visat att Value-Added Model (VAM) har metodologiska brister och tillsammans med high stake tesing kan både skolor och personal påverkas på oönskade sätt. Denna studies avsikt har varit att undersöka vetenskapliga studier, som omfattat lärares upplevelser av beslut som medförde stora konsekvenser vid införande och tillämpning testresultat och utvärderingar på skolor baserad VAM Metod – Systematisk databassökning genomfördes i Eric 2023-03-10 för studier på engelska. LÄS MER

 3. 3. Moroten och piskan : En studie med fokus på strategier för att främja elevers motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jenny Lind; [2024]
  Nyckelord :didaktiska val; gymnasieelever; lärarens betydelse; motivationsstrategier; studiemotivation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utifrån tidigare forskning kartlägga de faktorer och didaktiska val som bäst främjar gymnasieelevers studiemotivation för att sedan undersöka om detta även gällde “mina elever” som jag undervisar i ämnet psykologi, och vad jag som lärare utifrån mina didaktiska val och mitt ledarskap kan göra för att främja deras motivation. Den teoretiska utgångspunkten för studien baseras på tidigare empiri inom studiemotivation samt utifrån den sociokognitiva ansatsen. LÄS MER

 4. 4. Förväntningar och pygmalioneffekten i svensk skola En kvalitativ undersökning i hur lärare ser på förväntningar och pygmalioneffektgen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Paul Roberts; [2023-07-03]
  Nyckelord :Förväntningar; pygmalioneffekten; kön; etnicitet; fysisk attraktivitet; elevprestationer;

  Sammanfattning : Förväntningar i skolan är ett viktigt ämne på grund av pygmalioneffekten som innebär att om någon förväntar sig ett visst utfall så finns det större chans att det utfallet således blir verklighet. För skolan innebär det att om en lärare har låga förväntningar på en elev finns det större chans att eleven presterar sämre. LÄS MER

 5. 5. Ett pussel av förväntningar. En studie om hur lärares och speciallärares samverkan kring gemensamma elever kan förstås ur ett historiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Susanne Westin; [2023-06-15]
  Nyckelord :Speciallärare; specialpedagogik; matematiksvårigheter; läroplanshistoria; specialpedagogisk historia;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande mål är att skapa en ökad förståelse för speciallärares och lärares gemensamma arbete kring elever i matematiksvårigheter samt hur de förväntningar som finns på ett sådant arbete har formats över tid. Teori: I denna studie används det specialpedagogiska dilemmaperspektivet för att tolka diskussionen om de förväntningar som finns på speciallärare och lärare. LÄS MER