Sökning: "lärares lärande gymnasieskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden lärares lärande gymnasieskolan.

 1. 1. Idrottslärares multimodala arbete : En kvalitativ studie om lärares undervisning i gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Årman; Trevor Biamba; [2021]
  Nyckelord :Multimodalitet; Utbildning; Lärande; Didaktik; Undervisning; Idrott och hälsa; Gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka ämnesområden som fokuseras, samt hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa använder olika modaliteter i sin undervisning. •        Vilka modala verktyg använder lärare i idrott och hälsa sig av för att organisera planera och genomföra aktiviteter som bidrar till elevernas lärande? •        Vilka ämnesområden fokuseras och vilka didaktiska ställningstaganden gör lärare i idrott och hälsa vid valet av en aktivitet? Metod Studien utfördes med en semistrukturerad intervju på 5 lärare från olika gymnasier i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Programmering - Vad? Hur? Varför? : Lärares attityder till programmering i gymnasiematematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Henrik Holm; [2021]
  Nyckelord :Attitude; Mathematics; Motivation; Opinion; Programming; Attityd; Matematik; Motivation; Programmering; Åsikt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker attityder till programmering bland verksamma matematiklärare inom den svenska gymnasieskolan. Studien behandlar främst lärarnas motivation för programmering och deras åsikter om programmering i gymnasieskolans matematikkurser. LÄS MER

 3. 3. Påtvingad distansundervisning och desseffekter för lärande : Gymnasielärares erfarenheter kring omställning tilldistansundervisning under Covid-19

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Isaksson; Ann Olsson; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; COVID-19; Didactics; social learning; collaboration; Distansundervisning; COVID-19; Didaktik; Socialt lärande; Samarbete;

  Sammanfattning : This study aims to research how social study teachers have experienced the fast adjustment to distance learning in upper secondary school during spring 2020 through semi-structured interviews. The study has focused on the didactics and sociocultural aspects which have been affected in a negative manner by the forced distance learning. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers upplevelser av onlineundervisning i matematik : En undersökning om hur övergången till onlineundervisning till följd av coronapandemin år 2020 har påverkat elevers matematikstudier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Eleonora Strand; Sofia Thorén; [2021]
  Nyckelord :online; learning; mathematics; attitude; practice-based research; online; lärande; matematik; inställning; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : Under våren år 2020 uppmanades gymnasieskolan att ställa om sin verksamhet till att bedriva all undervisning på distans på grund av covid-19, coronapandemin, som ett steg i att minska smittspridningen. Omställningen till mer digital undervisning ledde till att såväl elever som lärare ställdes inför nya utmaningar. LÄS MER

 5. 5. I skolan medvetandegörs hot och våld : Intervjustudie med personal från gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann-Charlotte Lundquist; [2021]
  Nyckelord :Threats and violence were made aware; in school; close reationships; at home; children got hurt; student health team; Crisis-group; Social services; Police; POSOM group; Hot och våld medvetandegjordes; i skola; i nära relationer; i hemmet; barn for illa; elevhälsoteam; Krisgrupp; Socialtjänsten; Polisen; POSOM-gruppen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att redogöra för det förebyggande arbetet kring hot och våld men också hantering av hot och våld i gymnasieskolan. Därmed användes en kvalitativ intervjustudie med rektorer, lärare samt en kurator som gav svar på följande frågeställningar; hur förebyggdes hot och våld i gymnasieskolan, hur identifierades hot och våld i gymnasieskolan samt hur bemöttes hot och våld i gymnasieskolan. LÄS MER