Sökning: "lärares rast"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden lärares rast.

 1. 1. "Yes! Rastboden är öppen!" : Ett utvecklingsinriktat arbete om elevers delaktighet på skolrasten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kristina Karlberg Axelsson; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :Leisure; lending system; participation; physical activity; recess; responsibility; safety; sustainable.; Ansvar; delaktighet; fritidsverksamhet; fysisk aktivitet; hållbart; lånesystem; rast; trygghet.;

  Sammanfattning : Syftet med det utvecklingsinriktade arbetet var att skapa en hållbar rastverksamhet genom ett lånesystem där fokus var att utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar. Studien undersöker hur elever kan bli delaktiga, utveckla personligt ansvar, känna trygghet samt vara fysiskt aktiva under rasten. LÄS MER

 2. 2. Värdepedagogik och hur det kommer till uttryck på rasten : En observation- och intervjustudie av lärares uppfattningar och förhållningssätt till skolans värdegrund på elevernas rast

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Kevin Birgersson; Andreé Andersson; [2020]
  Nyckelord :Förhållningssätt; Lärare; Rast; Skolans värdegrund; Värdeförmedling; Värdepedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra förhållningssätt som lärare har till skolans      värdegrundsuppdrag på elevernas raster, samt hur de arbetar för att synliggöra skolans värdegrund. Denna undersökning baseras på sex informanter som observerats och intervjuats. LÄS MER

 3. 3. "På en rast händer det ju så mycket mer än att man bara är ute och tar lite luft." : En kvalitativ studie om fritidslärares arbete med styrd rastverksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marie Petersson; Emma Jönsjö; [2018]
  Nyckelord :Styrd rastverksamhet Deltagande Praktikgemenskaper Inkludering Ensamma barn;

  Sammanfattning : Under vår utbildning har vi i anknytning till våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder stött på rastverksamhet i olika former, även skolor där detta arbetssätt helt saknas. Vi intresserar oss för hur denna verksamhet kan generera en inkluderingsprocess på skolorna och ville därför undersöka fritidslärarnas syfte med rastverksamhet samt vad de upplever att detta resulterar i för ensamma elever. LÄS MER

 4. 4. Ett nedslag i lärares yrkesvardag : En aktionsforskning om lärares arbetsvillkor

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Katarina Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; ramfaktorteori; arbetstid; tid; ramar;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här studien var att undersöka hur inre och yttre ramar, som tid, lagar och förordningar kring några lärares arbete påverkar deras arbetsvillkor. Forskningsfråga: Vilka ramar möjliggör alternativt försvårar för lärarna? Metodologiska utgångspunkter och teoretiskt ramverk Studien är placerad inom pedagogisk kritisk aktionsforskning. LÄS MER

 5. 5. Lärares tankar om rasten : med avseende på elevhälsoarbete, vuxennärvaro och måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Louise Storm; [2015]
  Nyckelord :Elevhälsa; Lärares tankar; Måluppfyllelse; Mellanstadiet; Rast;

  Sammanfattning : Rasten är en stor del av elevernas skoldag. Den påverkar elevernas trivsel och därmed även i förlängningen deras måluppfyllelse. Elever som har svårt med raster tenderar att få svårt även på lektionerna. LÄS MER