Sökning: "lärares rast"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lärares rast.

 1. 1. "På en rast händer det ju så mycket mer än att man bara är ute och tar lite luft." : En kvalitativ studie om fritidslärares arbete med styrd rastverksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marie Petersson; Emma Jönsjö; [2018]
  Nyckelord :Styrd rastverksamhet Deltagande Praktikgemenskaper Inkludering Ensamma barn;

  Sammanfattning : Under vår utbildning har vi i anknytning till våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder stött på rastverksamhet i olika former, även skolor där detta arbetssätt helt saknas. Vi intresserar oss för hur denna verksamhet kan generera en inkluderingsprocess på skolorna och ville därför undersöka fritidslärarnas syfte med rastverksamhet samt vad de upplever att detta resulterar i för ensamma elever. LÄS MER

 2. 2. Ett nedslag i lärares yrkesvardag : En aktionsforskning om lärares arbetsvillkor

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Katarina Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; ramfaktorteori; arbetstid; tid; ramar;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här studien var att undersöka hur inre och yttre ramar, som tid, lagar och förordningar kring några lärares arbete påverkar deras arbetsvillkor. Forskningsfråga: Vilka ramar möjliggör alternativt försvårar för lärarna? Metodologiska utgångspunkter och teoretiskt ramverk Studien är placerad inom pedagogisk kritisk aktionsforskning. LÄS MER

 3. 3. Lärares tankar om rasten : med avseende på elevhälsoarbete, vuxennärvaro och måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Louise Storm; [2015]
  Nyckelord :Elevhälsa; Lärares tankar; Måluppfyllelse; Mellanstadiet; Rast;

  Sammanfattning : Rasten är en stor del av elevernas skoldag. Den påverkar elevernas trivsel och därmed även i förlängningen deras måluppfyllelse. Elever som har svårt med raster tenderar att få svårt även på lektionerna. LÄS MER

 4. 4. När det är rast så leker vi igen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Thufvesson; Izabella Kolodziej; [2012]
  Nyckelord :Förskoleklass; lek; lärande; mattelekar; språklekar;

  Sammanfattning : Abstract Titel: När det är rast så leker vi igen! Författare: Anna Thufvesson och Izabella Kolodziej Detta examensarbete handlar om hur lek och lärande gestaltas i en förskoleklass i en mindre kommun i Skåne. Barngruppen består av tjugoen barn. Klassen har två lärare. LÄS MER

 5. 5. Jag hade aldrig rast... : En lärare berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Kamilla Bruce; [2009]
  Nyckelord :life history; learning; stress and burnout; livsberättelse; lärande; stress; utbrändhet;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att få en fördjupad insikt i en lärares arbete, och få kunskap om hur stress och utbrändhet kan påverka arbetet som lärare. För att få denna förståelse har jag intervjuat en manlig lärare, Ove. Han har arbetat som lärare i fyrtio år. LÄS MER