Sökning: "lärares retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden lärares retorik.

 1. 1. En studie om utbildningspolitiska diskursers inverkan på lärares praktiska arbete och vilka konsekvenser det får för en skola för alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Söderberg; [2018]
  Nyckelord :En skola för alla; diskurs; socialdemokrati; nyliberalism; skolsvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att undersöka hur den socialdemokratiska och den nyliberala diskursen inverkar på lärares praktiska arbete och vilka konsekvenser det får för en skola för alla. Detta eftersom att skolan, trots att både nationella och internationella styrdokument betonar vikten av att möta elever utifrån deras förutsättningar och behov, fortfarande verkar ha svårt att från teori till praktik genomföra en skola för alla. LÄS MER

 2. 2. Programmering som ett verktyg för lärande - Lärares uppfattningar om programmeringens bidrag till andra ämnen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anders Gerestrand; [2017-08-29]
  Nyckelord :Programmering; datalogiskt tänkande; transfer; procedural retorik skola; IKT; lärande; lärare; digitala verktyg; fokusgrupp; intervju; enkät;

  Sammanfattning : The National Agency for Education has been commissioned bythe government to introduce programming at school, especially inmathematics education. Papert (1984) has described programmingas a thinking tool. He had a wider vision than just applying it tothe mathematics education, although much of his research was inmathematics. LÄS MER

 3. 3. Handledning och skolutveckling. En kvalitativ intervjustudie av tolv lärares uppfattningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vian Talusi; [2016-05-04]
  Nyckelord :handledning; lärande; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte och problemformuleringSyftet med detta arbete är att försöka utveckla hur handledare kan bidra till nyutbildade pedago- gers förståelse av att omsätta och använda sina teoretiska kunskaper från utbildningen i den didaktiska undervisningsverkligheten.Studiens frågeställningar är:1. LÄS MER

 4. 4. Muntlig framställning i de lägre årskurserna : En kvalitativ studie om lärares arbete i svenskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jannike Vester; [2016]
  Nyckelord :muntlig framställning; retorik; undervisning; svenskämnet; Basil Bernstein;

  Sammanfattning : InledningSvenskämnet är ett av våra viktigaste ämnen och utgör en bas för språkutvecklingen hos elever. Språket är något vi människor använder varje dag och som är nödvändigt för att klara vardagen. I svenskämnet ska elever, enligt läroplanen, ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande undervisning : en kvalitativ undersökning om språkutveckling i relation till lärarens utbildningsbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maryam Eissa; Kim Ekman; [2016]
  Nyckelord :Språkutveckling; lärarutbildning; andraspråk; svenska; lärarbehörighet; undervisning; modersmål;

  Sammanfattning : Det svenska samhället är inte längre etniskt homogent. I klassrummen runt om i Sverige möts barn från hela världen och ska tillsammans med lärarens hjälp nå de kunskapskrav som står skrivna i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. LÄS MER