Sökning: "lärares syn på specialpedagogen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden lärares syn på specialpedagogen.

 1. 1. ”(…) flickor kan vara, man kan tendera att missa dem” Flickor inom autismspektrumtillstånd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Saric; Mona Sobhi; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; Förebyggande arbete; Flickor inom AST; Förskola;

  Sammanfattning : Flickor inom autismspektrumtillstånd (AST) tenderar att missas eller diagnostiseras senare än pojkar inom AST. I Barnombudsmannens årsrapport från (2016) framkommer att det är fler pojkar jämfört med flickor som diagnostiseras med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och att flickor med NPF får sina diagnoser senare än pojkar. LÄS MER

 2. 2. Tillgängligt lärande : Möjligheter och hinder med en dator per elev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Hanneman; Marie Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digtalisering; digital kompetens; förändringprocess; inkludering kompensatoriska lärverktyg; skolutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att beskriva, analysera och problematisera den digitala satsningen 1:1 på högstadiet i en mindre kommun. Vidare fokuserade studien på hur datorsatsningen kunde bidra till att skapa tillgängligt lärande för alla elever och vilken roll specialpedagogen hade i detta. LÄS MER

 3. 3. Samarbetets betydelse för lärare i skolan. Ja, kan vi -eller  vill vi? : En kvalitativ studie om samarbetet mellan F-6 lärare och specialpedagoger i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Nora Bakhouche; Eva Karlsson; [2018]
  Nyckelord :samarbete; lärare; specialpedagog; hermeneutik;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka samarbetes betydelse för lärare med specialpedagoger i skolan. Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med åtta lärares upplevelse och erfarenheter av samarbetet med specialpedagoger. LÄS MER

 4. 4. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på en skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Roth; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsa; elevhälsoteam; förebyggande arbete; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstrakt Roth, Elin (2018). Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på en skola. Specialpedagogprogrammet, Examensarbete, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet elevhälsans viktigaste uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Att sätta ord på specialpedagogens uppdrag. Gymnasielärares berättelser om specialpedagogens funktion i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Max Gregerstedt; Caroline Tell; [2018]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Kollegialt lärande; Specialpedagog; Systemteori; KASAM;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Gregerstedt Max, Tell Caroline (2018). Att sätta ord på specialpedagogens uppdrag. Gymnasielärares berättelser om specialpedagogens funktion i gymnasieskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER