Sökning: "lärares yrkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden lärares yrkesidentitet.

 1. 1. Reflektion : Vad innebär reflektion i lärares arbete?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Iris Rosengren Larsson; [2020]
  Nyckelord :vetenskaplig grund; lärares yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att bidra med kunskap om vad reflektion innebär i lärares arbete. Skolverket och Skolinspektionen rekommenderar reflektion för en bättre undervisning och som metod i det systematiska kvalitetsarbetet och jag undersöker hur detta går till i praktiken, genom att ta reda på hur lärarna definierar reflektion, när och hur de reflekterar, vilken funktion och vilket meningsskapande lärarna upplever att reflektionen ger. LÄS MER

 2. 2. Intervjustudie om gymnasielärares upplevelser av sin yrkesidentitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sofia Kesti; [2020]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; gymnasielärare; intervjustudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att nå ökad förståelse för gymnasielärares upplevelser  kring sin yrkesidentitet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju gymnasielärare i  sydöstra Sverige. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Vad jobbar du som idag? : En kvalitativ studie om skapandet av yrkesidentitet och organisationen utav grundlärare med inriktning mot fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Robin Karlsson; Sofie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fritidslärare; grundlärare med inriktning mot fritidshem med ett praktiskt estetiskt ämne; fritidshem; yrkesidentitet; professionsidentitet; ledarskap; fritidspedagog; fritidshemslärare; dubbla uppdraget.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete forskar vi kring hur fritidslärare utformar sin yrkesidentitet utifrån de ramfaktorer som finns i skolans organisation. Tidigare forskning och våra egna erfarenheter visar ett yrke som ser väldigt olika ut från skola till skola i både arbetsuppgifter och utformning. LÄS MER

 4. 4. Lärare eller medarbetare? : En kvalitativ studie om professionstillhörighetens kraft i en stor organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Bergström; Jennie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; Lärare; HR; Organisation Individ;

  Sammanfattning : Denna studie berör lärares yrkesidentitet ur tre perspektiv. Lärarstudenten, den yrkesverksamma läraren och HR på två st skolförvaltningar i Västsverige. Studien behandlar hur yrkesidentitet för student och lärare ser ut idag, vad den byggs upp av och hur HR förhåller sig till lärarnas yrkesidentitet. LÄS MER

 5. 5. Ny på jobbet : Nyutexaminerade lärares syn på lärarrollen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Zandra Flygh; [2016]
  Nyckelord :Lärarrollen; Socialisation; Yrkesidentitet; Nya lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur nyutexaminerade lärare från den kompletterande pedagogiska utbildningen upplever inträdet i arbetslivet, detta utifrån deras syn på den egna lärarrollen, förväntningar på dem som lärare och deras uppfattning av sin läraridentitet. Detta har undersökts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med sju lärare om deras upplevelser av det första året som yrkesverksam lärare. LÄS MER