Sökning: "lärarkognition"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lärarkognition.

  1. 1. ”Det är svårt att skaffa en svensk vän i Sverige” – en studie av lärares och elevers föreställningar om betydelsen av interaktion utanför klassrummet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Charlotte Ågren; [2019-04-09]
    Nyckelord :språkinlärning; informell inlärning; interaktion; lärarkognition; elevkognition;

    Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur lärare och elever ser på betydelsen av att tala svenska utanför klassrummet. Studien är kvalitativ med kvantitativa inslag. Data samlades in med hjälp av frågeformulär och intervjuer med lärare och elever. LÄS MER