Sökning: "lärarkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet lärarkompetens.

 1. 1. Läs- och skrivundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Strömberg; [2022-02-07]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; lärarkompetens; fonologisk medvetenhet; metoder;

  Sammanfattning : En stor del av undervisningen på lågstadiet handlar om läs-och skrivundervisning och enligt skolledningen har elever med svårigheter att uppnå kunskapskraven rätt till särskilt stöd i undervisningen. Lärarens kompetens är viktig för att eleverna skall lyckas i sin läs- och skrivutveckling och deras stöd och resurser till eleverna har en stor påverkan. LÄS MER

 2. 2. Lärarkompetenser och andra faktorer som kan vara av betydelse för att stötta läsutvecklingen hos elever med dyslexi : En kvalitativ systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofia Bergholm; Hanna Holmström; [2022]
  Nyckelord :Dyslexi; läsutveckling; lärarkompetens;

  Sammanfattning : Att lära eleverna läsa är en av skolans mest grundläggande uppgifter, och för att kunna ge alla elever likvärdiga möjligheter bör lärare vara kapabla att stötta och hjälpa elever som av olika orsaker har svårt att tillägna sig den färdigheten, elever som med andra ord har läs- och skrivsvårigheter. Syftet med den här studien är därför att beskriva vilka kompetenser hos lärare samt vilka andra faktorer som kan ha betydelse för att stötta läsutvecklingen hos elever med dyslexi. LÄS MER

 3. 3. Lärares strategier för att främja andraspråkselevers språkutveckling i grundskolans matematikundervisning : En kvalitativ och kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sanna Bengtsson; Mikaela Lindkvist; Mattias Petré; [2022]
  Nyckelord :second language students; mathematics; strategies; language development; teacher competence; andraspråkselever; lärarkompetens; matematik; språkutvecklande; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och bidra till kunskap om lärares strategier för andraspråkselevers språkutveckling i matematikundervisningen. Intentionen är vidare att belysa de förutsättningar lärare erbjuds och har, för att detta ska vara möjligt. Studien är därmed gjord utifrån ett lärarperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Konsten att arbeta med flerspråkiga barn : En fenomenologiskt-hermeneutisk studie om förskollärares upplevelser av kompetens i arbete med flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Sundström; Anthoula Papadopoulou; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; multilingual competence; experience; experiential learning; teacher competence; language development competence; didactics; didactic competence; Flerspråkighet; flerspråkig kompetens; erfarenhet; erfarenhetslärande; lärarkompetens; språkutvecklande kompetens; didaktik; didaktisk kompetens.;

  Sammanfattning : Flerspråkig didaktisk kompetens är ett ämne som diskuteras i forskning för förskolor och grundskolor på grund av att flerspråkiga barn har ökats i Sverige. Resultat från tidigare forskning visar exempelvis att lärare upplever att de inte har den nödvändiga kompetensen för att undervisa flerspråkiga barn. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i engelskundervisningen : En kvalitativ studie om lärares användning av digitala verktyg i engelskundervisningen för F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Narmin Alzepare; Vanessa Bahar; [2021]
  Nyckelord :engelskundervisning i F-3; digitala verktyg; lärare; språkinlärning; lärarkompetens; didaktik;

  Sammanfattning : Vi lever i en digitaliserad värld där teknikanvändning blir allt vanligare för varje dag samtidigt som engelska är ett världsspråk. Därför är användningen av digitala verktyg i engelskundervisningen relevant, eftersom lärare använder tekniken för att stödjaspråkinlärning, förmedla information, förtydliga instruktioner och förhindra svårigheter. LÄS MER