Sökning: "lärarkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet lärarkompetens.

 1. 1. Särskild begåvning i matematik : Lärares erfarenheter av identifiering och undervisning av särskilt begåvade elever i matematik i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Sofie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Grundskola; högpresterande elever; lärarkompetens; matematik; särbegåvning; särskilt begåvade elever; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka lärares erfarenheter av att identifiera särskilt begåvade elever i matematik samt lärares erfarenheter av att undervisa dessa elever. Studien syftar vidare till att undersöka eventuella hinder kopplade till detta. LÄS MER

 2. 2. Lärares beskrivningar av möjligheter och utmaningar i matematikundervisning med programmering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mansur Rassooli; Sarvenaz Soofi Wiklander; [2023]
  Nyckelord :Mathematics teaching; programming; coding; digital competence; teacher competence and problem solving.; Matematikundervisning; programmering; kodning; digital kompetens; lärarkompetens och problemlösning.  ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter F-3 lärare upplever att de möter när de tillämpar programmering i matematikundervisningen samt vilka kompetenser de anser sig behöva. Enligt tidigare forskning saknar F-3 lärare kunskaper för att lära ut matematik genom att tillämpa programmering i matematikundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Att lyckas med matematikundervisningen, Vad spelar roll? : Lärares perspektiv och faktorer i undervisning och organisation hos framgångsrika skolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hedvig Bolmgren; Janette Hagdahl; [2023]
  Nyckelord :lärarperspektiv; matematikundervisning; organisation; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : I dagens skola lämnar ett antal elever årskurs 9 utan godkänt betyg i matematik, trots att styrdokumenten trycker på elevens rätt att få det stöd som krävs för att nå dit. Studiens syfte är att inför vår kommande yrkesutövning som speciallärare och specialpedagog få ökad kunskap om vad som utmärker skolor där eleverna när de går ut årskurs nio under flera år i rad nått högre resultat än förväntat när det gäller måluppfyllelse i matematik samt vilka faktorer lärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer ser som viktiga för att kunna utföra ett gott arbete med goda resultat för alla elever. LÄS MER

 4. 4. Skolan och flickor med NPF : den bristande kompetensen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Angelica Thomsson; [2023]
  Nyckelord :NPF; flickor; diagnos; lärarkompetens; anpassningar; stödinsatser;

  Sammanfattning : Med bakgrund i tidigare forskning, där det påvisats att flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta missas i skolmiljön, har denna undersökning genomförts i syfte att undersöka hur lärare i låg- och högstadiet uppfattar sin egen medvetenhet om och kunskap i att identifiera och arbeta kring flickor med NPF-relaterade svårigheter i skolmiljön, samt om uppfattningen hos lärare skiljer sig mellan låg- och högstadielärare. Genom en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med tre låg- respektive högstadielärare ämnar denna studie att undersöka frågor som vad lärare upplever sig besitta för kunskaper kring NPF, diagnosens påverkan på eventuella stödinsatser och lärares egna reflektioner kring hur de arbetar med såväl klassrumsmiljö som med vårdnadshavare. LÄS MER

 5. 5. Hur kan avkodningsförmågan främjas? : En litteraturstudie om avkodningsutvecklingen i svenskundervisningen i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

  Författare :Noomi Landing; Wendela Stenfeldt; [2023]
  Nyckelord :Avkodningssvårigheter; läsutveckling; lärarkompetens; lågstadiet; avkodning; kartläggning; avkodningsförmåga;

  Sammanfattning : Läsning är en komplex aktivitet som består av många dimensioner och processer, bland annat avkodning. I de tidiga skolåren är avkodning en stor del av läsinlärningen. Det är den del av läsningen där skriftspråkets princip eller kod används för att komma fram till vilket ord som är skrivet. LÄS MER