Sökning: "lärarlöner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet lärarlöner.

 1. 1. Lärarlöner : En studie av gymnasieelevers incitament med avseende på att välja lärarprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rickard Dahlin; [2016]
  Nyckelord :Lärarlöner; rekrytering; incitament; Ludwig von Mises; praxeologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ta reda på varför elever i sista året på gymnasiet kan tänka sig att söka sig eller inte söka sig till ett lärarprogram. Det empiriska materialet består av en enkätundersökning där olika val har gjorts av elever i en medelstor kommun i Sverige. LÄS MER

 2. 2. En nyttomaximerande skola i det innovationsdrivna samhället

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Eric Fornander; Simon Park; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här kandidatexamensarbetet inom matematisk statistik och industriell ekonomi tar fram ett underlag för hur Sverige och andra innovationsdrivna länder kan agera för att uppnå en nyttomaximerande skola. Detta genom att undersöka vilka faktorer som påverkar resultatet på PISA-testet via användning av multipel linjär regression, samt vilka faktorer som främjar innovation med hjälp av en litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Lärarnas uppfattningar om sina löner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carolina Lezama; Cecilia Grahn; [2012]
  Nyckelord :genus; lärarlöner; löneutveckling; profession; status;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vad lärare fördelat på åtta kommuner i Sverige anser om sin rådande lön och löneutveckling. Läraryrket är ett av de viktigaste yrkena i vårt samhälle och har en mycket lägre ingångslön och lägre löneutveckling jämfört med andra akademiska yrken med samma utbildningstid. LÄS MER

 4. 4. ”Jag är inte här för att bli älskad” : en jämförande studie mellan klassrumsundervisning i svenska och finska skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Siri Granskog; Annie Nordin; [2011]
  Nyckelord :klassrumsundervisning; Sverige; Finland; ledarstil; Programme for International Student Assessment;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka och jämföra hur klassrumsundervisning bedrivs i två svenska och två finska skolor för att finna möjliga förklaringar till PISA-undersökningens resultat (Programme for International Student Assessment). Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställning: Hur och till vad utnyttjas lektionstiden till? Hur upplevs det allmänna klassrumsklimatet? Hur ser ledarskapet i klassrummet ut?MetodDe metoder som använts i studien är löpande och på förhand kategoriserade observationer och kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Läraryrket - ett yrke utan definierad status, The teaching profession - a profession without a defined status

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Natalie Cole; Petra Ekström; [2010]
  Nyckelord :faktorer för yrkesstatus; lärarlegitimation; lärarutbildningens status; läraryrkets status; professionellt yrke; yrkesstatus;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att diskutera synen på läraryrkets status, genom att ta reda på vilka faktorer som kan påverka ett yrkes status. För att kunna analysera den empiri som samlades in kommer Gunnel Colnerud och Kjell Granströms teorier om ett professionellt yrke att diskuteras. LÄS MER