Sökning: "lärarprofession"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet lärarprofession.

 1. 1. Från decentralisering till lärarlönelyft - En studie om sex lärares upplevelser av professions- förändringar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Pettersson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Förstelärare; karriärtjänstreformen; lärarlegitimation; lärarprofession; lärarlönelyftet; profession och skolreformer;

  Sammanfattning : Det finns många debatter och forskning om läraryrket får kallas för en profession eller inte och ifall lärarprofessionen ska räknas som en stark eller en svag profession. Det har gjorts ett antal reformer såsom lärarlegitimationsreformen och karriärtjänstreformen med förstelärare och lärar- lönelyftet för att stärka lärarprofessionen. LÄS MER

 2. 2. Förstelärarreformen - En stärkt lärarprofession?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Staffan Borglund; Jonathan Persson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Lärarprofession; Förstelärarreformen; Professionsstyrning; Byråkratisk styrning; New Professionalism;

  Sammanfattning : Begreppet professionalism har successivt förändrats under de senaste två decennierna. Tidigare har professioner i stor utsträckning tätt ta ansvar för - och utforma sitt eget arbete medan det idag blivit vanligare att dessa tvingas anpassa sig till den byråkratiska organisationens krav. LÄS MER

 3. 3. Varning och återkallelse av lärarlegitimation : Systematisering, problematisering och undersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Skoljuridik; lärarlegitimation; förvaltningsrätt; lärarprofession;

  Sammanfattning : On July 1, 2011, a system of teacher certification was introduced through the Act (2011: 189) amending the Swedish Education Act. The intention of a system of teacher certification was to make it harder for people without adequate education to work as teachers. LÄS MER

 4. 4. Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Sträng; Wenche Nilsen; [2019]
  Nyckelord :Klassrumsklimat; läsförebilder; läsintresse; läsning; motivation; textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers motivation till ökad läsning i åldrarna sex till nio. Frågeställningen har varit: Vilka faktorer enligt forskning ökar motivation till läsning i de yngre åren i svenskämnet? Vi har valt att utgå från en systematisk sökprocess. LÄS MER

 5. 5. Skara Folkskoleseminarium avgångsklass 1933, efter examen : En studie av lärarinnors syn på sitt civilstånd i kombination med sitt yrkesliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Anette Grunditz Erixon; [2019]
  Nyckelord :folkskollärarinnor; Skara Folkskoleseminarium; seminarister; cirkulationsdagbok; klassbok; vandringsdagbok; brevkorrespondens; kvinnligt nätverk; lärarprofession; giftermål; äktenskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en grupp folkskollärarinnor, efter sin examen 1933, diskuterar kring hur civilstånd och familjesituation påverkar deras yrkesutövning. Vidare undersöks om och hur tankar kring ovan beskrivna förändras under de ca 45 år kvinnorna i gruppen är yrkesaktiva. LÄS MER