Sökning: "lärarrollen"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade ordet lärarrollen.

 1. 1. Hur kan lärarrollen förstås och anpassas i relation till samskapande undervisning? : Genom studenternas perspektiv Utvecklingsarbete

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Rached Rydberg; [2024]
  Nyckelord :co-creative teaching; group work; reflect nuancedly; motivation;

  Sammanfattning : When I found out that in 2022 there were about 18 000 students who did not have the qualifications to applay to high school after they finished ninth grade, I became curious about how I, in my future profession as a teacher, will be able to help students achieve passing grades in my subject social studies at the end of ninth grade. I have therefore studied what is required of the school´s curriculum Lgr 22 and how I can motivate the students as well as which working methods are presented in theory and previous research as the best working methods to enable the students to reach the right understanding of different subjects. LÄS MER

 2. 2. En oförändrad lärarroll i en förändrad skoldebatt : En erfarenhetsbaserad intervjustudie om neoliberaliseringens påverkan på lärarrollen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Nellie Ejderland; [2024]
  Nyckelord :Neoliberalisering; friskolesystem; lärarroll; fostransuppdrag; kunskapsuppdrag;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how teachers at lower secondary level schools in the swedish school system interpret their role as teachers against the background of what media and reseachers call a neoliberalized school. Since the 1990s the swedish school system has adapted a decentralized and free market governing logic. LÄS MER

 3. 3. Praktiska arbetssätt i fritidshemmet sökes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Eberhardsson; Isabella Samuelsson; [2023-10-23]
  Nyckelord :Fritidshem; Delaktighet; Inflytande; Barns aktörskap; Fritidspedagogik;

  Sammanfattning : fritidshemmets uppdrag beskrivs att verksamheten ska förena måluppfyllelse med barnens delaktighet och inflytande. I denna systematiska litteraturöversikt har vi via forskning, med utgångspunkt i begreppet aktörskap, försökt få fram hur detta kan realiseras i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Drivkrafter i skolutvecklingen. En aktionsforskningsstudie i matematikundervisning för skolår 6.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marita Johansson; [2023-10-13]
  Nyckelord :metodik; pedagogik; undervisningsformer; lärandeprocesser; samverkan; laborativa arbetssätt; digitalisering; digitaliserade läromedel; gruppdynamik; lärarrollen; elevperspektivet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom aktionsforskning undersöka laborativa arbetssätt i matematik på grundskolenivå. I studien undersöks faktorer som påverkar elevernas lärande och vilka pedagogiska redskap som upplevs gynna elevernas kunskapsutveckling, främst med hänseende på laborativa metoder och ett empiriskt arbetssätt inom matematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Talet om hot och våld i skolan : En diskursanalytisk studie av tidningen Läraren

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Korsell; [2023]
  Nyckelord :Hot och våld i skolan; lärare; kompetens; diskursanalys; Foucault;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att synliggöra hur diskursen om hot och våld i skolan konstrueras genom diskursiva sanningar i tidningen Läraren, samt hur denna diskurs kan förstås i relation till kompetens inom ramen för läraryrket. Syftet delades in i två forskningsfrågor, där den andra frågeställningen utgick från resultatet av den första: 1. LÄS MER