Sökning: "läraryrke"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet läraryrke.

 1. 1. Gymnasielärare och starkt KASAM - en möjlighet? : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Berglund; Forsberg Gustav; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utifrån ett hälsoperspektiv genom intervjuer undersöka om lärare på gymnasiet anser att de upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Datainsamlingen genomfördes på olika skolor i Södra Sverige där lärare med minst fem års erfarenhet inom läraryrket intervjuades genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Varning - Klämrisk! : Lärares autonomi som ett multidimensionellt fenomen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johan Ryman; Karin Söderström; [2016]
  Nyckelord :Teacher; autonomy; teaching profession; professional autonomy; Lärare; autonomi; läraryrke; yrkesautonomi;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar undersöka hur lärare uppfattar sin autonomi inom olika områden av deras yrke och fungerar som en förstudie till ett forskningsprojekt. Begreppet autonomi är mångfacetterat, men kontroll över yrket och inflytande över beslutsprocesser utgör en stor del av det. LÄS MER

 3. 3. Läraryrkets status och arbetsvillkor - en sociologisk studie av lärares uppfattningar av sitt yrke utifrån två sociala kontexter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Bengtsson; [2015-12-03]
  Nyckelord :Läraryrke; stigmatisering; skolreformer; elevrekrytering; yrkesidentitet; yrkesstatus; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Likvärdigheten i de svenska skolorna har minskat till följd av bland annatpolitiska reformer. De skilda villkor som råder för elever i olika skolor är ettuppmärksammat fenomen. Denna uppsats belyser istället hur den segregerade skolankan påverka status och arbetsvillkor för lärare verksamma i skolor med olikaelevrekrytering. LÄS MER

 4. 4. När det flödar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Emma Björnell; Veronica Dahlman; [2014-07-16]
  Nyckelord :kreativitet; skapande; faktorer; utvecklingsfaser; process; föreställning; musik; musikdramatik; musiklärare;

  Sammanfattning : Vi har gjort en observationsstudie om vår process mot skapandet av en föreställning.faktorer som kan vara av betydelse för den kreativa processen.Metoden för undersökningen var en deltagande direktobservation som dokumenterades genom en processdagbok. LÄS MER

 5. 5. Vilka möjligheter och vilken problematik skapar IKT för svenskämnet? Ett pedagogperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Olsson; Therese Blom; Malin Magnusson; [2014]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; läs- och skrivinlärning; sp;

  Sammanfattning : SammanfattningDagens samhälle blir allt mer digitaliserat och det svenska språket har fått nya uttrycksmedel isamband med detta. Att svara på ett sms, googla eller göra en statusuppdatering på diversesociala medier är något som människor i de flesta åldrar på ett eller annat sätt kommer ikontakt med. LÄS MER