Sökning: "lärmiljö i utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden lärmiljö i utemiljö.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik : möjligheter, hinder och platsens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Zanna Öhrbom; Roxana Rosca; [2020]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; natur; lärande; sinnen; intervjuer; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare förhåller sig till utomhuspedagogik, samt ta reda på vilka möjligheter och hinder som finns i arbetet med utomhuspedagogik. Studien syfte är också att belysa platsens betydelse i relation till barns lärande utomhus. LÄS MER

 2. 2. Utomhus på fritidshemmet : fritidslärares uppfattningar av utemiljön som pedagogisk arena

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Erika Wennberg; Carolin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Outdoor environment; outdoor education; affordance; after school program; after school teachers; Utemiljö; utomhuspedagogik; affordance; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : Forskning visar att utevistelse har en positiv inverkan på elevers lärande och kan vara länken mellan teori och praktik. Genom att vara utomhus och vistas i olika utemiljöer påverkas både vårt fysiska och psykiska välmående positivt, vilket vidare påverkar vår inlärning. LÄS MER

 3. 3. Att ta tillvara på det som finns i naturen, det enkla. : Förskollärares berättelser om uterummet som lärmiljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Bohman; Susanne Meronen Andreasson; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; utomhuspedagogik; naturlära; läroplan och utemiljö.;

  Sammanfattning : Inledning Den här studien handlar om förskollärares arbetssätt med uterummet som lärmiljö. Vi är intresserade av hur förskollärare arbetar med uterummet, vad sker under utevistelsen och vad anser förskollärarna att utevistelsen har för betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Vad? Hur? och Varför? : En kvalitativ studie om de didaktiska val lärare gör när utemiljö används som kompletterande lärmiljö i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jennie Svärd; [2019]
  Nyckelord :Matematik; didaktik; lärandemiljöer; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet har varit att undersöka vilka didaktiska övervägande och val lärare gör imatematikundervisning när utemiljön används som kompletterande lärandemiljö och vilka faktorer som påverkar de didaktiska valen.Studien utgår från ett didaktiskt teoretiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet i förskolan : En fallstudie ur olika perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Jonsson; Maria Sandström; [2017]
  Nyckelord :Barngruppens storlek och sammansättning; Kvalitet; lärmiljö; pedagogisk dokumentation; personalkompetens; personaltäthet; systematiskt kvalitetsarbete.;

  Sammanfattning : Denna studie vill belysa olika perspektiv som finns av vad kvalitet är i förskolan. Kvalitet är något som hela tiden behandlas i förskolans verksamhet men kan ses som ett väldigt komplext och subjektivt begrepp. Tidigare forskning visar på att politik och ekonomi är något som påverkar förskolans kvalitet. LÄS MER