Sökning: "läroböcker för religionskunskap 1"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden läroböcker för religionskunskap 1.

 1. 1. Individ är inte bara unik, utan i själva verket helig : En studie om hur multiple religious belonging framställs i läromedel för Religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Madeline Hübinette Eriksson; [2023]
  Nyckelord :religion; livsåskådning; multiple religious belonging; läroböcker för religionskunskap 1;

  Sammanfattning : Forskning visar på att individualismen ökar i det svenska samhället. Individen anses idag som både unik och helig vilket även är uppsatsens rubrik som är tagen från ”Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv” skriven av Liselotte Frisk. LÄS MER

 2. 2. Komparativ läromedelsanalys : En studie av innehållet och progressionen i religionsläromedlen mellan högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Jakobsson; Alexandra Önander; [2022]
  Nyckelord :religion; religionskunskap; religionsvetenskap; komparativ analys; läromedel; läroböcker; grundskola; årskurs 7–9; gymnasium; religion 1;

  Sammanfattning : Examensarbetet ser över hur väl läromedel för årskurs 7–9 samt gymnasiet håller sig till de centrala målen i religionskunskap och skolans värdegrund. Den analyserar även progressionen mellan läroböckerna som används på grundskolan kontra gymnasiet, samt undersöker vilka likheter och skillnader dessa har gentemot varandra. LÄS MER

 3. 3. Sexualitet, samtycke och relationer i läroböcker : En studie av innehåll i religionskunskapsläroböcker för gymnasiet-via innehållsanalys och kritisk diskursanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Eric Möller; [2022]
  Nyckelord :Textbooks; Content analysis; Critical discourse analysis; Sexual education; Sexuality; Consent and Relations sexualitet; samtycke; relationer ; Own rights; Religious studies.; Läroböcker; Innehållsanalys; Kritisk diskursanalys; Sexualundervisning; Sexualitet; Samtycke; Relationer; Religionskunskap;

  Sammanfattning : Aim: Sexual education and related topics are constantly relevant subjects. Since 1955 it has had a mandatory place in Swedish schools. As of mid-2022 additional changes will be implemented. The subject, currently called sex och samlevnad (sex and togetherness) will change into sexualitet, samtycke och relationer (sexuality, consent, and relations). LÄS MER

 4. 4. Högtider och berättelser : En läromedelsanalays i religionskunskap för årskurs 1-3

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Nathalie Haile; [2021]
  Nyckelord :Läroböcker; högtider; berättelser; abrahamitiska religionerna; funktionellt perspekti;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att göra en kvalitativ innehållsanalys av tre läroböcker och diskutera vad och på vilka sätt dessa tre läroböcker för årskurs 1–3 lyfter vad det gäller högtider och berättelser inom kristendom, islam och judendom. De tre läroböcker som jämförts är Puls religion (2003), Puls SO-boken (2011) och Boken om SO 1–3 (2013). LÄS MER

 5. 5. Nyreligiösa rörelser i läroböcker : En kritisk diskursanalys av läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Louise Hugosson; [2021]
  Nyckelord :nyreligiösa rörelser; läroböcker; religionsdidaktik; religionskunskap; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : New religious movements are often introduced as suspect and controversial, not least according to media. This essay investigates how new religious movements are described in religion textbooks through a critical discourse analysis. LÄS MER