Sökning: "läroböcker gymnasiet samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden läroböcker gymnasiet samhällskunskap.

 1. 1. Ekonomisk demokrati i läroböcker för samhällskunskap

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :ekonomisk demokrati; samhällskunskap; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt ekonomisk demokrati förekommer i aktuella läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet i Sverige. Som metod användes kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. Materialet utgjordes av sju läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Demokratin i läroboken : En studie om värden i svenska läroböcker inom samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Jesse Ljung; [2019]
  Nyckelord :Democracy; values; Demokrati; värderingar;

  Sammanfattning : This essay studies if democratic values are mediated as prescribed by the curriculum for upper secondary schools. The objects of analysis are the sections dealing with democracy in textbooks for social science. The purpose of this essay is to see if textbooks mediate democratic values ​​as prescribed by the curriculum. LÄS MER

 3. 3. Den (o)omstridda demokratin : En diskursanalys med fokus på de demokratiska värdena i läroböcker och läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Olle Henriksen; [2019]
  Nyckelord :Discourse analysis; text books; social science; democracy; democratic values; democratic right and freedoms; Mouffe; Laclau; Connolly; Lundström; Diskursanalys; läroböcker; samhällskunskap; demokrati; demokratiska värden; demokratiska fri- och rättigheter; Mouffe; Laclau Connolly Lundström.;

  Sammanfattning : Studiens mål är att undersöka hur läroplanens hänvisningar om att demokratiska värden ska genomsyra undervisningen påverkar läroböckernas innehåll kring demokratibegreppet. Studien bygger på en diskursanalytisk metod och resultatet bygger på läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet som material. LÄS MER

 4. 4. Digitalt medborgarskap i läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet : En kvalitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mathilda Ruther; [2017]
  Nyckelord :Digitalt medborgarskap; läroboksstudie; meningserbjudande;

  Sammanfattning : Sverige befinner sig i en tid där digitaliseringen ges utrymme i det politiska livet. I och med denna utveckling blir medborgarna i ett land stegvis också digitala medborgare. LÄS MER

 5. 5. Miljöundervisningen och styrdokumenten En läroboksanalys av gymnasieläroböcker i samhällskunskap 1971-2012 och deras följsamhet gentemot styrdokumentens miljöundervisningsdirektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Jacobsson; [2015-12-07]
  Nyckelord :Läroboksanalys; miljöundervisningstraditioner; samhällskunskap; styrdokument;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen om miljöundervisningen har påvisat tre olika traditioner, som från 1960-talet till idag avlöst varandra, även om det också förekommer en viss överlappning. Forskarna menar att styrdokumenten varit med och initierat dessa traditioner genom sina miljöundervisningsdirektiv. LÄS MER