Sökning: "läroböcker i engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden läroböcker i engelska.

 1. 1. Könsroller i läroboksdialoger: en granskning av tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecca Vikingsson; Somayeh Kazemi; [2020-09-15]
  Nyckelord :performativitetsteori; läroböcker i engelska; jämställdhet; kön genus; läroboksdialoger; kritisk diskursanalys; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om jämställdhetsfrågan i läroböcker i engelska. Med Judith Butlers performativitetsteori som utgångspunkt har vi granskat dialoger i tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 som används i svenska skolor: What’s Up?, Awesome och Wings. LÄS MER

 2. 2. Variation i kognitiva utmaningar : En studie om hur kognitiva förmågor tränas i läroböcker i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Johan Lundström; [2020]
  Nyckelord :läroböcker; Blooms taxonomi; kunskapsform;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine exercises in English textbooks and how they vary in terms of what cognitive ability they are intended to train. By using Bloom’s revised taxonomy as a framework, we evaluate how the exercises can be used to train the students’ cognitive abilities. LÄS MER

 3. 3. Bilder och text i läroböcker, så kan lärare bättre ta till sig av innehållet : En multimodal läromedelsanalys av tre läroböcker i ämnet engelska för årskurs fyra

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josipa Bilic; [2020]
  Nyckelord :multimodal; text analysis; english; fourth grade; multimodal; textanalys; engelska; fjärde klass;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze and compare the connection between pictures and text in three textbooks, in english, in the expectation to reach a didactic perspective that can facilitate in working with texts with students, in fourth grade.  How well do pictures and text correspond with each other in three textbooks that have been chosen for the fourth grade, in english?  What are the differences and similarities between the three textbooks seen from a multimodal perspecive? The result showed that there was an interaction between the different types of text types and the images, in all three textbooks. LÄS MER

 4. 4. Är England och USA de enda engelsktalande länderna? En läromedelsanalys av engelska läroböcker.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Schols; Isabelle Frank; [2020]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; eurocentrism; engelska; årskurs 4–6; länders framställning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att i förhållande till eurocentrismen undersöka vilka engelsktalande länder som representeras samt hur de länderna framställs i läroböcker för ämnet engelska för årskurs 4–6. I studien har två frågeställningar besvarats vilka var: Vilka länder finns representerade i läroböckerna? och Hur framställs länderna i läroböckerna? Den teoretiska utgångspunkten för studien har utgått från teorier om eurocentrism. LÄS MER

 5. 5. Undervisning i lässtrategier: En fallstudie av nyanlända elevers väg till en mer reflerkterande läsning i engelska

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Kavalenka; [2019]
  Nyckelord :engelska; främmande språk; läsförståelse; lässtrategier; nyanlända; språkutveckling;

  Sammanfattning : Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för nyanlända ungdomar. Programmet har vuxit markant under de senaste åren på grund av den ökade invandringen till Sverige. Utbildningen borde dock effektiviseras mot bakgrund av att många språkintroduktionselever fastnar i utbildningssystemet. LÄS MER