Sökning: "läroböcker kvalitativ textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden läroböcker kvalitativ textanalys.

 1. 1. ”Som en lärare… fast i boken” En kvalitativ studie om introduktionsrutor i grundläggande matematikböcker för årskurs 7-9

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Nordin Skoglund; Terese Fahlgren Wallskog; [2020-01-15]
  Nyckelord :Introduktionsrutor; Missuppfattningar; Bråkräkning; Matematik; Läroböcker; Kvalitativ textanalys; Fokusgrupper;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur grundläggande läroböcker i matematik för högstadiet kan undvika att eleven får missuppfattningar eller till och med kan korrigera sina eventuella tidigare missuppfattningar inom bråkräkning. Syftet var också att få en uppfattning om hur eleverna använder introduktionsrutorna och vad eleverna lär sig av innehållet. LÄS MER

 2. 2. Hitlers roll i läroböcker : – en textanalys av åtta läroböckers framställning av Hitlers roll i utvecklandet av nazism och Förintelsen utifrån ett aktörs -och strukturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samantha Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hitler; läromedel; historieundervisning; Förintelsen och nazism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to investigate the role Hitler played in explanations for the rise of Nazism and the Holocaust. The starting point is textbooks in history for high school from the 1960s to 2014. LÄS MER

 3. 3. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys i svenska som andraspråk : Med fokus på förekomst, framställning och jämställdhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; [2020]
  Nyckelord :genus; kön; framställning; förekomst; feminint; maskulint; jämställdhet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Inledning I skolan spenderar elever en stor mängd lektionstid med att arbeta med olika läroböcker. Det är just därför läroböcker behöver analyseras, för att ta reda på vad för värderingar och könsnormer som de förmedlar till svenska elever. LÄS MER

 5. 5. Sverige och andra världskriget : - En kvalitativ textanalys av högstadiets läroböcker mellan 1964 – 2019 med avseende på Sveriges del i andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Henrik Berntsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER