Sökning: "läroböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 1446 uppsatser innehållade ordet läroböcker.

 1. 1. Hur kan läromedel inspirera och utveckla lärare och deras undervisning i matematik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Catrin Lindehag Ahlqvist; [2021-02-08]
  Nyckelord :matematik; läromedel; lärarhandledning; undervisningskulturer; centrala idéer; sociokulturellt perspektiv; medierande redskap; epresentationsformer;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån en specialpedagogisk synvinkel utforska två matematikläromedel för årskurs 4, med ursprung i undervisningskulturer som till viss del skiljer sig åt. Läromed-lens teoretiska utgångspunkter studerades, samt hur olika representationsformer används och hur elever i behov av stöd och utmaningar stöttas. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys i matematik om problemlösningsuppgifter i grundskolan årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elita Brente; Jessica Mao; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läroboksanalys; problemlösning; problemlösningsstrategier;

  Sammanfattning : Läromedel har ett stort inflytande över matematikundervisningen och valet av lärobokeni Sverige har överlämnats till den enskilde läraren och skolan. Granskning av läromedel kan anses vara en viktig del för att säkerställa kvaliteten. LÄS MER

 3. 3. Stor bokstav och punkt : Olika typer av skrivande i läroböcker i kursen Svenska 1 och huruvida de överensstämmer med läroplanens mål för skrivande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Amanda Ask; Sanna Viklund; [2021]
  Nyckelord :Skrivdiskurs; Läroplan; kunskapskrav; läromedel; Svenska 1; kreativt skrivande; akademiskt skrivande;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to study how teaching materials, such as textbooks, handle the teaching of writing in the course Svenska 1 in Swedish upper secondary school. The writing assignments and exercises in the textbooks are analysed using Roz Ivanič’s (2004) six original discourses of writing and learning to write. LÄS MER

 4. 4. Hur speglas normer i matematik? : En läromedelsanalys av tre matematikläromedel i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marcus Blom; Linnéa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Läromedelsanalys; Normer; Genus; Etnicitet; Familjekonstellation; Årskurs 6;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur genus, etnicitet och familjekonstellationer framställs i tre utvalda matematikläromedel i grundskolans årskurs 6 och konkretiseras genom två frågeställningar: Vilken fördelning av genus, etnicitet och familjekonstellationer finns i de tre utvalda matematikböckerna? samt Hur framställs genus, etnicitet och familjekonstellationer i de tre utvalda matematikböckerna?. Studien utgår från ett normkritiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där en läromedelsanalys av bild och text från de två första kapitlen i matematikläroböckerna Matematik Alfa, Matte Direkt Borgen 6A samt Mera Favorit Matematik 6A har granskats. LÄS MER

 5. 5. Programmering I Teknikläromedel : En kvalitativ innehålls- och bildanalys av hur bild och text samverkar i läroböcker inom teknikämnet för åk 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Minea Matero; Golestan Rahem Dost; [2021]
  Nyckelord :bildningsemfaser; läromedelsanalys; teknikämnet; programmering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie, som är en kvalitativ innehållsanalys, är att undersöka hur bild och text samverkar och kompletterar varandra i teknikläroböcker om programmering i åk 4–6. Detta är intressant då programmering är ett nytt innehåll i kursplanen i teknik, ämnet är obligatorisk sedan höstterminen 2018 och har därmed inte någon tidigare tradition inom den svenska grundskolan. LÄS MER