Sökning: "lärobok i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden lärobok i matematik.

 1. 1. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 2. 2. "Lärare har idag frihet att själva välja läromedel..." : En kvantitativ enkätundersökning om lågstadielärares användning av läromedel och eventuella ramfaktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michaela Eriksson; Ellinor Wollner; [2024]
  Nyckelord :Matematikundervisning; lågstadiet; läromedel; lärobok; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att presentera hur användningen av läromedel i matematikundervisningen ser ut på lågstadiet samt i vilken utsträckning det finns faktorer som begränsar valet av läromedel i matematikundervisningen utifrån ett lärarperspektiv. Detta gjordes med en kvantitativ ansats där insamlingsmetoden var webbenkät. LÄS MER

 3. 3. Houston, har vi problem?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Adam Sundqvist; [2023-04-19]
  Nyckelord :Problemlösning; problem; uppgiftstyp; lärobok; innehållsanalys; ;

  Sammanfattning : Vikten av att inkludera problemlösningen i undervisningen är omskrivet i både läro- och ämnesplanen. Där står det att alla elever måste få arbeta med problemlösning. Läroboken är väldigt viktig för matematiklärare i Sverige och stora delar av undervisningen kretsar kring den. LÄS MER

 4. 4. Representationsformer för multiplikation i läroböcker för åk 8 : En kvantitativ studie med fokus på multiplikation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Roshin Aljizani; [2023]
  Nyckelord :Läroböcker; multiplikation; representationsformer.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur två utvalda läroböcker ger elever möjlighet att utveckla sin förståelse för multiplikation genom att granska representationsformer som används i läroböcker för åk 8.Denna studie är baserad på analysen av två läroböcker: Matte Direkt 8 samt Matematik Y. LÄS MER

 5. 5. Läromedel att räkna med? : En studie om läromedel i matematik för årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linn Gunnardo; Madeleine Edström Andersen; [2023]
  Nyckelord :läromedel; lärobok; matematik; matematiska förmågor; innehållsanalys; matematikundervisning; årskurs 6; MCRF; Lithner;

  Sammanfattning : Läraren lektionsplanering och undervisning i matematik utgår ofta från elevernas läroböcker. Det är därför av stor vikt att läroböckerna håller en hög kvalitet för att säkra en god och likvärdig utbildning. LÄS MER