Sökning: "lärobok"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade ordet lärobok.

 1. 1. 85 bildlärares inställning till läroböcker i årskurs 7-9 - En kvantitativ studie med en komparativ analysmetod av Skolverkets rapport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Louise Odén; [2021-03-26]
  Nyckelord :lärobok; läromedel; läromedelsforskning; bildundervisning;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis has intended to investigate the role of textbooks in Swedish high schools in the artsubject. A quantitative method in the form of a survey has been used to answer the purposeand questions of this thesis. LÄS MER

 2. 2. Matematiska läromedel i grundskolans åk 1-3 : En kvalitativ studie om val av läromedel, lärobok - konkret material - digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Azniv Kouyoumjian; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; variation; kommunikation; kompetens; inlärning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka läromedel yrkesverksamma 1-3 lärare använder i matematikundervisning och hur dessa läromedel väljs ut och används. Elevernas matematikinlärning och utveckling har stor samverkan med undervisningsmetoder och val av läromedel. LÄS MER

 3. 3. Ensidiga perspektiv i arabiskmodersmålsundervisning : En innehållsanalysstudie av lärobokenJag älskar och lär mig det arabiska språket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Noor Bader; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra och granska normer avseende religion och genussom vidareförmedlas i en lärobok som används i modersmålsundervisningen i arabiska.Studien syftar också till att se hur normerna framställs i läroboken samt hur de samspelarmed varandra. LÄS MER

 4. 4. Är det lätt att välja rätt? : En kvalitativ textanalys av två multimodala läroböcker i de naturorienterade ämnena för årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lova Nilsson; Caroline Nygren; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Lågstadiet; Läroböcker; Textanalys; Multimodalitet; Naturorienterande ämnen;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att jämföra och analysera två multimodala läroböcker, i de naturorienterande ämnena, för årskurs 1–3. Studien har utförts utifrån frågeställningarna: Hur förmedlas naturvetenskapligt innehåll genom de olika semiotiska modaliteterna i de undersökta läroböckerna? Samspelar de olika semiotiska modaliteterna i de undersökta läroböckerna? Vilka eventuella didaktiska konsekvenser får valet att använda de undersökta läroböckerna i undervisningen?  Metoden som användes var kvalitativ textanalys utifrån språkliga dimensioner och Danielssons och Selanders modell för ämnesdidaktiskt arbete med multimodala texter. LÄS MER

 5. 5. Hur text, bild och bildtext samspelar i NO-läroböcker för årskurs 1–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Erika Törnlycke Brobeck; Jaquline Andersson; [2021]
  Nyckelord :: bild och text; samstämmighet; läroboksanalys; lärobok; innehållsanalys; NO; åk 1–6;

  Sammanfattning : Läroböcker är grunden för undervisningen för många elever, framför allt inom de naturorienterande ämnena. Samspelet mellan text, bild och bildtext påverkar till stor del elevers intryck och förståelse för ämnesinnehållet i läroböcker. LÄS MER