Sökning: "lärobok"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade ordet lärobok.

 1. 1. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 2. 2. Uttrycksformer som stöd för att utveckla begreppsförståelse : En studie om hur elevers möten med olika uttrycksformer skapar erfarenheter som möjliggör utvecklande av begreppsförståelsen i den marknadsdominerande läroboken för F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Elin Nordblad; [2020]
  Nyckelord :Conceptual understanding; representations; transitions; zone of proximal development; textbook.; Begreppsförståelse; uttrycksformer; transformationer; proximala utvecklingszonen; lärobok;

  Sammanfattning : Eftersom läroboken har en dominerande roll i den svenska matematikundervisning är det av vikt att läroböckernas innehåll är av god kvalitet och arbetar mot de mål som skolans styrdokument strävar mot. Begreppsförståelsen kan förstås som grunden i det matematiska tänkandet. LÄS MER

 3. 3. När enskilt arbete i läroboken får för stort inflytande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isabelle Holmqvist; Emma Frisk; [2020]
  Nyckelord :enskilt arbete; instrumentell relationell förståelse; lärobok; matematikundervisningens påverkan; matematikängslan;

  Sammanfattning : Enligt forskning är läroboken den vanligaste undervisningsformen i svensk matematikundervisning. I kunskapsöversikten redogörs alternativa konsekvenser med enskilt arbete i läroboken utifrån både ett lärar- och elevperspektiv. Med läroplanen som grund utreds positiva alternativt negativa konsekvenser där läroboken är ett didaktiskt val. LÄS MER

 4. 4. Interkulturell kompetens genom läroböcker i historia : En undersökning av historieläroböcker för dagens mångkulturella gymnasieskola. Med utgångspunkt från interkulturell kompetens analyseras läroböckers innehåll avgränsat till den svenska folkhems- och välfärdssamhälleshistorien.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Simon Olsson; [2020]
  Nyckelord :Historiebruk; historiekultur; historielärobok; historiemedvetande; interkulturell kompetens; kulturarv; läroboksanalys; mångkultur; narrativ; påbjuden identifikation;

  Sammanfattning : Det mångkulturella samhällets ökade behov av interkulturell kompetens ställer krav på att eleverna ges möjlighet att utveckla denna kompetens i skolan och historieämnet är en viktig del i denna process. Tidigare forskning visar emellertid att bland annat historieläroböcker utgivna i enlighet med tidigare läroplaner har haft en tendens att exkludera vissa elever för att läroböckerna orienterats kring Sverige och svenskarna i narrativ som påverkats av den svenska historiekulturen. LÄS MER

 5. 5. Lärares val av undervisningsmetoder i matematik - En intrevjustudie med lärare i årskurs 3

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Madilene Arousell; Sally Tjernström; [2020]
  Nyckelord :Lärobok; läromedel; matematikundervisning; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen kring hur verksamma lärare väljer didaktiska arbetsverktyg för sin undervisning, vilka ramfaktorer som påverkar deras undervisning i ämnet matematik samt vilka fördelar och nackdelar lärare ser med läroboken som verktyg. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer studerades hur lärare bedriver sin undervisning och vilka faktorer som de själva anser påverkar deras undervisning mest. LÄS MER