Sökning: "läroboksstyrd undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden läroboksstyrd undervisning.

 1. 1. Språk- och kunskapsutvecklande matematikundervisning : ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charline Bou Obeid; Emilia Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; laborativ matematik; läroboksstyrd undervisning; matematikbok; sociokulturellt perspektiv; språkfrämjande; traditionell undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie är baserad på andraspråkselevers bristande måluppfyllelse i ämnet matematik. Syftet med studien var att belysa vilka hinder respektive möjligheter som laborativ och läroboksstyrd matematikundervisning ger elever med svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Bråk i läromedel : En läromedelsanalys med utgångspunkt i variationsteorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Jesper Andersson; [2020]
  Nyckelord :Rationella tal; Variationsmönster; Kritiska aspekter; Matematik; Årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter elever har att utveckla sin förståelse för bråk i en läroboksstyrd undervisning. Forskning visar att läroböcker har en stor inverkan på matematikundervisningen, och undersökningar visar att även i Sverige används läroböcker i stor utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter och upplevelser av matematikundervisning - elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annelie Svingdal; [2020]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervjuer; matematiksvårigheter; mindset; motivation; självförtroende; specialpedagogik och variation;

  Sammanfattning : Skolans styrdokument poängterar att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov, och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Den första funna publikationen som tar upp svårigheter i att behärska matematik, anger svårigheterna som brist eller ofullkomlighet hos personen, och skrevs av Oppenheim år 1885. LÄS MER

 4. 4. En jämställd historieundervisning : Hur lärare framställer kvinnan i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie där lärares framställning av kvinnan i historieundervisning undersöks. Utifrån sättet på vilket kvinnan framställs diskuteras huruvida jämställd historieundervisningen kan sägas vara. Studien har utförts genom semistrukturerade lärarintervjuer med fyra stycken lärare. LÄS MER

 5. 5. Tankar kring gynnande lärmiljö i matematiken : en kvalitativ studie med elever i matematiksvårigheter, matematiklärare och speciallärare i matematik

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Eva Hellmuth; Linda Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Concrete materials; interaction; learning environment; mathematics teacher; mediating tools; special education teachers in mathematics; students in mathematical difficulties; working methods; Arbetssätt; elever i matematiksvårigheter; interaktion; konkret material; lärmiljö; matematiklärare; medierande verktyg; speciallärare i matematik;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att forskning om vad elever i matematiksvårigheter upplever vara framgångsfaktorer kring sitt lärande i matematik saknas. Genom att undersöka hur elever i matematiksvårigheter upplever att de lär sig bäst kan speciallärare i matematik lättare anpassa lärmiljön efter elevernas behov. LÄS MER