Sökning: "läromedel engelska genus"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden läromedel engelska genus.

 1. 1. Digitala läromedel i  engelskundervisning : En analys av vad webbsidor kan bidra med i relation till grundskolans centrala innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sanna Larsson; Kristin Noord; [2017]
  Nyckelord :Digital kompetens; Digital natives; Webbsidor; Engelska; Årskurs F-3; Internet; Genus.;

  Sammanfattning : Children of today grow up in a digital world. Society becomes increasingly digitized, and as a result of that, the conditions for education have changed. Digital tools become more and more common in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga, manliga och stereo- typer: En kvantitativ och kvalitativ bildanalys med ett genusperspektiv av läroböcker för Engelska 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hannah Driveklepp; Cecilia Nicander; [2014]
  Nyckelord :bildanalys; engelska; genus; gymnasiet; jämställdhet; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur stort utrymme män respektive kvinnor får på bilderna i samtliga aktuella läromedel för gymnasiets Engelska steg 5 samt hur kön framställs på dessa bilder. För att kunna undersöka detta formulerades följande frågeställningar: Förekommer män och kvinnor lika ofta på bilderna i läroböckerna? Om inte, vilket kön finns det flest bilder på? Framställs män respektive kvinnor på ett stereotypt sätt? Är de läroböcker som är mest respektive minst jämställda enligt den kvantitativa bildanalysen även mest respektive minst jämställda enligt den kvalitativa bildanalysen? Är framställningen av män och kvinnor förenlig med läroplanen för gymnasiet, Lgy 11? Såväl en kvantitativ som en kvalitativ bildanalys gjordes för att svara på dessa frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Var är alla spanska flickor? En kvantitativ textstudie om genusaspekt i spanska och engelska läromedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Lena Hjortsberg; [2012-03-15]
  Nyckelord :genus; läromedel; språk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både Lpo 94 och Lgr 11 förespråkar jämställdhet mellan könen och vi som jobbar inom skolan skall alla verka för detta. Som språklärare kan jag dra mitt strå till stacken bl.a. genom att hitta läromedel som lever upp till läroplanens direktiv om genustänkande. LÄS MER

 4. 4. The Spotlight is on Gender Roles : A Study of Verb Dynamics and Gender in Spotlight 7/8/9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i GävleHögskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomiHögskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linnea Wirgell; [2010]
  Nyckelord :gender; sex; school; curriculum; verb; verb dynamics; linguistics; English; teaching; teaching material; text book; Spotlight; discourse analysis; picture analysis; genus; kön; skola; läroplan; verb; verbdynamik; lingvistik; engelska; undervisning; läromedel; Spotlight; diskursanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : In the present study I have conducted a linguistic investigation of the textbook series Spotlight 7, 8 and 9 (Natur & Kultur 2008-2010) which is used in grades 7-9. The purpose of the investigation is to examine what gender roles are presented in the material. The theoretical approach is Halliday’s (2004) Functional Grammar Theory. LÄS MER

 5. 5. Genuskonstruktion i tio texter hämtade ur två läromedel avsedda för gymnasieskolans kurs, Engelska A

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Elmrud; Anton Åström; [2007]
  Nyckelord :läroböcker; genus; heteronorm; manlighet; kvinnlig;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med studien är att undersöka en del av vad den svenska skolan legitimerar i tankar om manlighet ochkvinnlighet. I studien görs en kvalitativ textanalys av tio texter från två läroböcker avsedda för Engelska A pågymnasiet ur ett genusperspektiv. Läroböckerna är Solid Ground 1 och Short Cuts 1. LÄS MER