Sökning: "läromedel i engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden läromedel i engelska.

 1. 1. Klivet upp till årskurs 4 : En kvalitativ och kvantitativ läromedelsstudie inom engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; progression; lågstadiet; lexical coverage;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att synliggöra textböckers svårighetsnivå och progression. För att kunna genomföra detta ställdes två forskningsfrågor: (i) Vilken svårighetsnivå motsvarar de granskade textböckerna? Och (ii) I vilken utsträckning ökar läromedlens komplexitet mellan låg- och mellanstadiet? I den här studien analyserades sex olika textböcker från tre olika förlag, textböcker från samma serie avsedda för årskurs 3 och 4 användes. LÄS MER

 2. 2. Läromedel i svenskundervisningen : Forskning kring sambandet mellan läromedel och läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Dennis Elander; Viktor Touma; [2022]
  Nyckelord :läromedel; läsförståelse; läroplanen; fysiska läromedel; digitala läromedel;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Denna kunskapsöversikt syftar till att få en överblick av vad som kännetecknar forskning kring sambandet mellan läromedel och läsförståelse i skolämnet svenska. Översikten har i syfte att presentera ett resultat ur en beskrivande och objektiv karta. LÄS MER

 3. 3. Barn- och ungdomslitteratur i engelskundervisningen : En kvalitativ intervjustudie med fyra engelsklärare för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Helena Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Children s literature; English teaching; English teachers; Grades 4-6; Language development; Barnlitteratur; engelsklärare; engelskundervisning; språkutveckling; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning om skönlitteratur i undervisningen och vilka fördelar det ger att använda barn- och ungdomslitteratur i undervisningen av engelska som andraspråk. Däremot verkar barn- och ungdomslitteratur användas i engelskundervisningen i begränsad omfattning och de aktiva lärare jag mött under min lärarutbildning använder främst läromedel. LÄS MER

 4. 4. ”Grammatik, det är inget roligt” : En undersökning om undervisningsstrategier i engelsk grammatik i svenska skolans årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Caroline Svensson; [2022]
  Nyckelord :Didactic triangle; grammar; teaching methods; primary school; Didaktiska triangeln; grammatik; lärarstrategier; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på om lärare i årskurs 4–6 undervisar i engelsk grammatik och vilka undervisningsstrategier de använder sig av under sina grammatiklektioner i ämnet engelska i årskurs 4–6. För att undersöka studiens syfte har sex klassrumsobservationer och fyra semistrukturerade intervjuer med lärare på fyra skolor i södra Sverige genomförts. LÄS MER

 5. 5. En skola i läromedelsnormer? : En studie om normer i engelskläromedel och vad dessa normer kan förmedla till eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emelie Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; normer; normkritik; stereotypiska föreställningar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att lyfta fram de normer som eleverna kan komma i kontakt med när de arbetar med engelsktextböcker. Genom att framhäva och synliggöra de normer som kan återfinnas i textböcker möjliggörs reflektioner och diskussioner gällande andra människors livstillvaro, kulturer och samhällsfrågor i andra delar av världen där det engelska språket utövas (Lgr11, Skolverket, 2019). LÄS MER