Sökning: "läromedel mål"

Visar resultat 11 - 15 av 157 uppsatser innehållade orden läromedel mål.

 1. 11. "Vi ska ge eleverna verktyg att skapa framtidens musik" : En studie om digitala verktyg och media som medierande redskap i högstadiets musikundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Elias Engström; [2022]
  Nyckelord :Digitala verktyg; datorstödd undervisning; musikskapande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att undersöka tre musiklärares uppfattning och beskrivningar av digitala verktyg och digital teknik i grundskolans musikundervisning senare år, 7-9. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer analyseras deltagarnas beskrivningar utifrån styrdokumentens riktlinjer i första forskningsfrågan samt utifrån ett sociokulturellt perspektiv med hjälp av begreppen redskap och mediering i den andra forskningsfrågan. LÄS MER

 2. 12. Problemlösning i praktiken : En observationsstudie med läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Åström; [2022]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; observationsstudie; problemlösning; LICR; CMR;

  Sammanfattning : I den svenska matematikundervisningen har problemlösning fått en allt större roll genom åren. Idag finns formuleringar kring problemlösning med i samtliga kursplaner för matematik i gymnasieskolan, där det framgår att problemlösning ska synas i matematikundervisningen både som mål och medel. LÄS MER

 3. 13. Språksociologisk analys av läromedel i ämnet svenska : En kvalitativ feministisk diskursanalys om hur mäns och kvinnors språk framställs i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :From Malcolm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker mäns och kvinnors språkbruk i läromedel för grundskolans senare del och på gymnasiet. Syftet med uppsatsen är att synliggöra vad läromedel framställer om mäns och kvinnors språk samt vilket perspektiv inom den manliga och kvinnliga diskursen dessa läromedel framställer. LÄS MER

 4. 14. Stor bokstav och punkt : Olika typer av skrivande i läroböcker i kursen Svenska 1 och huruvida de överensstämmer med läroplanens mål för skrivande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Amanda Ask; Sanna Viklund; [2021]
  Nyckelord :Skrivdiskurs; Läroplan; kunskapskrav; läromedel; Svenska 1; kreativt skrivande; akademiskt skrivande;

  Sammanfattning : The main purpose of this essay is to study how teaching materials, such as textbooks, handle the teaching of writing in the course Svenska 1 in Swedish upper secondary school. The writing assignments and exercises in the textbooks are analysed using Roz Ivanič’s (2004) six original discourses of writing and learning to write. LÄS MER

 5. 15. Två multimodala läroböcker i ämnet svenska för årskurserna 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Piotr Popowicz; Tabesh Soltani; [2021]
  Nyckelord :Lärobok; läromedel; mellanstadiet; analys; nyanlända; läsförståelse; skrivförståelse;

  Sammanfattning : Skolan har en viktig uppgift genom att överlämna ett urval av tidigare gjorde erfarenheter till den nya människan med målet att den nya människan inte ska behöva lära sig allt baserat på nya erfarenheter. Ett sätt att överföra de tidigare erfarenheterna och kunskaperna till dagens elever är genom läroböcker som är en koncentrerad form av erfarenhetsförmedling. LÄS MER