Sökning: "läromedel mål"

Visar resultat 6 - 10 av 157 uppsatser innehållade orden läromedel mål.

 1. 6. Grundlärares och läromedels påverkan i det heteronormativa klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Shamoun Patricia; Nathalee Wilund; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; normkritik; läromedelsval; heteronorm; queer; grundlärare; årskurs F-9;

  Sammanfattning : Denna studie har behandlat lärares val av läromedel när det kommer till normkritiskt tänkande kring heteronormen. Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare inom grundskolan arbetar normkritiskt kring heteronormen genom valet av läromedel och dess användning. LÄS MER

 2. 7. Tre matematikläromedels innehåll jämfört med centralt innehåll för matematik i läroplanen Lgr22 för årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Moa Renström; Jenny Näslund; [2022]
  Nyckelord :matematikundervisning; läromedelsanalys; lärarhandledning; läroplan; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Läroboken är den mest använda artefakten i matematikundervisning världen över och används ofta av lärare som en garant för att läroplanens mål uppfylls. I Sverige finns sedan 1991 ingen kontroll på huruvida läroböcker följer läroplanen. LÄS MER

 3. 8. Hållbar utveckling och miljöundervisningstraditioner i läromedel för kursen fysik 1 på gymnasiet : En kvalitativ innehållsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Simon Karlsson; [2022]
  Nyckelord :physics; sustainable development; teaching tradition about the environment; SSI; fysik; hållbar utveckling; miljöundervisningstraditioner; SNI;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid av förändring med många utmaningar och komplexa problem som dagens ungdomar möts av i vardagen. Dagens ungdomar är medvetna om miljöproblemen men tycker inte de lösningar som presenteras i skolan fungerar. De känner maktlöshet och hopplöshet inför framtiden. LÄS MER

 4. 9. En undersökning om hur läroböcker skildrar etnicitet och genus i religionskunskap i den svenska grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sebastian Friberg; Mohamed Hassan; [2022]
  Nyckelord :Mångfald; Genus; Etnicitet; Läromedel; Läroböcker; Religion; Skola; Intersektionalitet; Orientalism;

  Sammanfattning : Vi har under våra VFU- perioder sett hur religionsläroböcker brister i skildringen av etnicitet och genus och därför bestämde vi oss att undersöka två läroböcker i vårt examensarbete. Vårt syfte har varit att undersöka om hur religionsläroböcker skildrar etnicitet och genus och vi har utgått från följande frågor:  Hur skildras etnicitet och genus inom religionsämnets läroböcker?  Vilka texter och bilder används i religionsämnets läroböcker gällande etnicitet och genus? Vi har använt oss av två teoretiska utgångspunkter. LÄS MER

 5. 10. Ett läromedels förutsättningar för en likvärdigläsutveckling : - en textuell analys av läromedlet Robin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Davidsson; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; nivåanpassning; likvärdig utbildning; språklig anpassning; läsutveckling; läsebok; progression; bildläsbarhet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I dagens skola har alla elever rätt till en likvärdig utbildning oavsett tidigare erfarenhet, kunskapsnivå, förutsättningar och behov. Detta innebär en anpassning av ett läromedel så att eleven ges möjlighet att nå utbildningens mål (Skolverket 2019, s. 6). LÄS MER