Sökning: "läromedel svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden läromedel svenska som andraspråk.

 1. 1. Matematikundervisning till elever med annat modersmål än svenska : Hur rektorer och lärare nyttjar frirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Pernilla Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; annat modersmål; andraspråk; frirum;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka vilka anpassningar rektor och lärare gör inom matematikundervisningen för elever med annat modersmål då antalet elever med annat modersmål har ökat de senaste åren till följd av den ökade invandringen. Tidigare forskning visar att det finns en problematik kring matematikundervisningen för dessa elever då språk, kultur och andra metoder för uträkningar kan ställa till det för dem. LÄS MER

 2. 2. Hur fungerar bilder i läromedel? : En kvalitativ studie av hur bild och text fungerar som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; stödstrukturer; metafunktioner; bild och text; sociokulturellt perspektiv; Systemic functional linguistics SFL ; multimodalitet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur bilder förhöll sig till verbaltexten samt hur bild och text fungerade som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. I studien, som utgick ifrån det sociokulturella perspektivet, utfördes en kvalitativ analys där en analysmodell sammanställdes utifrån två tidigare modeller för kategorisering av bild-textfunktioner. LÄS MER

 3. 3. ”Migration betyder att människor flyttar mellan olika länder.” : En studie om läsbarhet i samhällsläromedel för nyanlända andraspråkselever och för gymnasieelever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Halla Ghassan; [2019]
  Nyckelord :Läsbarhet; nyanlända; svenska som andraspråk; läromedel; funktionell grammatik; SFL; grammatiska metaforer; nominaliseringar; agens; verbprocesser;

  Sammanfattning : I studien undersöktes hur texter i läromedel för nyanlända andraspråkselever förhöll sig till begreppet läsbarhet i jämförelse med två läromedel för studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram. Läsbarheten i dessa analyserades med den systemiska funktionella lingvistiken som metod för att undersöka läromedlens användning av verbprocesser, agens i materiella verbprocesser och nominaliseringar som grammatiska metaforer. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighet, etnicitet och kultur i läromedel : En studie av två SVA-läroböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elin Logara; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; etnicitet; kultur; lärobok; etnocentrism; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka flerspråkighet, etnicitet och kultur i tvåläroböcker i svenska som andraspråk för gymnasiet. Tidigare forskning har visat påförekomsten av etnocentrism i läromedel, men forskningen kring SVA-läromedel ärbegränsad. LÄS MER

 5. 5. Kan texten tala? : En studie om röst och kausalitet i läromedel för samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jenny Rakovic Odobasic; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; röst; kausalitet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förekomsten av läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet i tre läromedelstexter för ämnet samhällskunskap. Syftet med studien är att under­söka läromedels­texternas läsbarhet utifrån ett andraspråksperspektiv då röst och kausalitet är faktorer som främjar andraspråkselevers läsförståelse. LÄS MER