Sökning: "läromedelsanalys engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys engelska.

 1. 1. ”Det är lättare att prata om sånt man tycker om” : En fallstudie om en lärares undervisningsmetoder och elevernas motivation till att prata engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jennie-Marie Engfors; [2021]
  Nyckelord :engelskundervisning; kommunikativ kompetens; läromedel; motivation; muntlig förmåga; undervisningsmetoder; vilja att kommunicera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur undervisningen i engelska kan utformas för att motivera eleverna att kommunicera, vilket därmed främjar utvecklingen av deras muntliga förmåga. Elever ska under sin grundskoletid utveckla en språklig säkerhet och under­visningens huvudsakliga syfte är att ge dem förutsättningar att utveckla en kommunikativ kompetens med fokus på begriplighet, så att de kan göra sig förstådda på engelska i olika samman­hang. LÄS MER

 2. 2. Urval av skönlitteratur i läromedel i engelska : En jämförande läromedelsanalys med fokus på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Martin Malinowski; [2021]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Litteraturhistoria; Engelska; Skönlitteratur; Kanon;

  Sammanfattning : This research aims to search for an underlying literary canon in the textbooks for the English 6 course in the Swedish upper secondary school. This essay also has the intention to find out whether three different curriculums affected the literary content of the textbooks and how the curriculums changed over time period of 30 years in relation to literature for the English 6 course. LÄS MER

 3. 3. En hybrid lärares bekännelser: Transkulturella ämnen på kommunal vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Astrid Nyberg; [2020-09-15]
  Nyckelord :transkultur; hybriditet; autoetnografi; vuxenutbildning; läromedelanalys;

  Sammanfattning : Invandring sätter krav på utbildningsanordnare och lärare att arbeta kulturmedvetet. Med hjälp av transkulturella ämnen kan undervisning lyftas ovan kulturella gränser. LÄS MER

 4. 4. Inkluderande eller exkluderande läromedel? : En analys av läromedel i engelska utifrån genus, etnicitet och funktionsvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Hamberg Bräck; Sofia Lindblad; [2020]
  Nyckelord :genus; etnicitet; funktionsvariation; representation; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera hur genus, etnicitet och funktionsvariationer representeras i läromedel i engelska för årskurs 3 samt om det har skett någon utveckling från början av 2000-talet tills idag. En läromedelsanalys har utförts av de utvalda läromedlen Lift off Juniors (2002) och Magic! (2019) utifrån perspektiv på genus, etnicitet och funktionsvariationer. LÄS MER

 5. 5. Bilder och text i läroböcker, så kan lärare bättre ta till sig av innehållet : En multimodal läromedelsanalys av tre läroböcker i ämnet engelska för årskurs fyra

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josipa Bilic; [2020]
  Nyckelord :multimodal; text analysis; english; fourth grade; multimodal; textanalys; engelska; fjärde klass;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze and compare the connection between pictures and text in three textbooks, in english, in the expectation to reach a didactic perspective that can facilitate in working with texts with students, in fourth grade.  How well do pictures and text correspond with each other in three textbooks that have been chosen for the fourth grade, in english?  What are the differences and similarities between the three textbooks seen from a multimodal perspecive? The result showed that there was an interaction between the different types of text types and the images, in all three textbooks. LÄS MER