Sökning: "läromedelsanalys moderna språk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys moderna språk.

 1. 1. Fokus på uttal i franskundervisningen - en läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristina Persson; [2020]
  Nyckelord :franska; moderna språk; läromedelsanalys; läromedel; uttal; uttalsundervisning; språkinlärning;

  Sammanfattning : När man lär sig ett främmande språk visar forskning att uttal är betydelsefullt både för att kommunikationen ska fungera och för bedömningen av den enskilde talaren. I muntlig kommunikation är det nödvändigt att tala och därmed också att uttala ord på det främmande språket på ett så tydligt sätt som möjligt, vilket betyder att uttal är något som bör övas på inom ramen för språkundervisning. LÄS MER

 2. 2. Fransktalande länder utanför väst – osynlig majoritet i svenska läromedel i franska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Petter Karlsson Söderstrand; [2019]
  Nyckelord :French; Postcolonialism; Kritisk textanalys; Franska; Läromedelsanalys; postkolonialism; väst; Moderna språk; FLE; Francophonie;

  Sammanfattning : The demographics of the French speaking world is rapidly changing, with a majority of the worlds French speakers now residing in African countries with a colonial history with France and Belgium. While the Swedish curriculum for modern languages only specifies that the education should treat areas where the language is spoken, many of the textbooks remain firmly rooted in a Franco-French perspective. LÄS MER

 3. 3. Frankrike, Tyskland och "den andre" : En studie av målspråksländers förekomst och framställning i läroböcker i tyska och i franska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Michelle Meyer; [2013]
  Nyckelord :Moderna språk; läroböcker; textanalys; målspråksländer;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys där syftet är att undersöka vilka målspråksländer som finns representerade och hur de framställs i läroböcker i ämena tyska och franska inom ramen för kursen moderna språk på gymnasiet. Med stöd från tidigare forskning har studien utgått ifrån att Tyskland och Frankrike är centrala i läroböckerna. LÄS MER

 4. 4. Hur integreras grammatik och kommunikativa övningar i moderna språk? – En analys av läromedel i tyska och franska för skolår 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Yvonne Wellmar; Barbara Tuvesson; [2009]
  Nyckelord :grammatik; implicit inlärning; kommunikation; läromedelsanalys; moderna språk;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka om det finns en tydlig koppling mellan grammatik och kommunikativa färdigheter i två läromedel för moderna språk i skolår 9, ett i franska och ett i tyska. Metoden som vi använder är alltså en komparativ textundersökning av två brukstexter. LÄS MER

 5. 5. Kulturbilden i läromedel i tyska för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jimmie Svensson; [2008]
  Nyckelord :kultur; läromedelsanalys; tyska;

  Sammanfattning : Kultur är ett komplext begrepp och i kursplanen för moderna språk för grundskolan preciseras inte vad som menas med kultur eller vilken eller vad för slags kultur det är som undervisningen ska förmedla. Den kulturbild som ges i läromedlen blir därför viktig. LÄS MER