Sökning: "läromedelsanalys och svenskämnet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys och svenskämnet.

 1. 1. Vem, vad, varför? : En läromedelsanalys om förekomsten av icke-västerländska skönlitterära författarskap och deras funktion i gymnasiets svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Monica Åberg; Sophie Tidén; [2021]
  Nyckelord :eurocentrism; gymnasiet; icke-västerländska författare; kanon; läromedelsanalys och svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka om och hur läromedel i svenska på gymnasiet ger möjligheter att bemöta läroplanens krav kring kulturell mångfald i samband med undervisning om och läsning av skönlitteratur. Metoderna som har använts är kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. LÄS MER

 2. 2. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 3. 3. Multimodala texter i skolan : En multimodal läromedelsanalys av läseböcker i svenskämnet för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lovisa Malmberg; Sara Stensils; [2021]
  Nyckelord :multimodalitet; läseböcker; multimodal läromedelsanalys; designteoretiskt multimodalt perspektiv; grundskolan; svenskämnet; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om hur modaliteter samspelar i analoga läseböcker för årskurs två i svenskämnet samt hur dessa böcker kan utgöra didaktiska resurser i ett multimodalt arbete. Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i sociosemiotiken samt ett designteoretiskt multimodalt perspektiv på lärande. LÄS MER

 4. 4. Det delade svenskämnet : En komparativ kvalitativ analys av hur svenskämnet framställs i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Simon Rådström; Malin Wallberg Brage; [2021]
  Nyckelord :Svenskämnet; läromedelsanalys; svenskämnessyn; gymnasiet; Svenska 1; legitimering av litteratur; kulturarv; färdighet; ämnesuppfattningar; ämnessyn;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur svenskämnet framställs i två läromedel för Svenska 1. Frågeställningarna som undersöks och besvaras är hur svenskämnet framställs i läromedel och huruvida en samstämmighet mellan dessa råder. LÄS MER

 5. 5. Förutspå, förklara, föreställ dig! : En analys av läsförståelsestrategier i läromedel för årskurs 4-6 i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Maja Folkesson; Anna Sjökvist; Lina Johansson; [2021]
  Nyckelord :Reading ability; reading comprehension; reading comprehension strategies; teaching materials; Swedish subject; teaching material analysis; literacy; Läsförmåga; läsförståelse; läsförståelsestrategier; läromedel; svenskämnet; läromedelsanalys; litteracitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur läsförståelsestrategier kommer till uttrycki två läromedel för ämnet svenska i årskurs 4–6 genom en läromedelsanalys. För attundersöka detta studeras utvalda läsförståelsestrategier från En läsande klass:Spågumman, Detektiven och Konstnären. LÄS MER