Sökning: "läromedelsanalys samhällskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys samhällskunskap.

 1. 1. Genusgranskning av svenska läromedel : En kvantitativ text- och bildanalys av läromedel i samhällskunskap för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Syed Humayun; Dennis Tiftikci; [2021]
  Nyckelord :Genus; Jämställdhet; Könsstereotyper; Läromedelsanalys; Pronomen.;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att bidra med kunskap till aktuell forskning gällande genusrepresentation i läromedel. Studien syftar således att undersöka hur genus behandlas i tre svenska läromedel för årskurs 4–6 i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Jensen; [2020-02-28]
  Nyckelord :Könsroller; jämställdhet; sexualitet; läromedel; läroböcker; samhällskunskap; heteronormativitet; genus.;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kunskap om jämställdhet, könsroller och sexualitet i nyareläroböcker i samhällskunskap för mellanstadiet förmedlas och framställs. Detta gör jag genomatt kritiskt granska och synliggöra normer, värderingar, attityder samt analysera hurförfattaren förhåller sig till innehållet och tilltalar läsaren. LÄS MER

 3. 3. Den demokratiska medborgaren i läroböcker för samhällskunskap på gymnasieskolan : En kvalitativ innehållsanalys av 4 läroböcker i samhällskunskap 1a1 och 1b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Tudeka; [2020]
  Nyckelord :demokrati; demokratisk medborgare; didaktik; gymnasieskolan; kvalitativ innehållsanalys; läromedelsanalys; medborgare; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den demokratiska medborgaren framställs i  läroböcker för samhällskunskap på gymnasieskolan och jämföra läroböckerna för att belysa eventuella likheter och skillnader. I denna uppsats är samhällskunskap 1a1 och 1b i fokus. Skolan har i uppdrag att fostra demokratiska medborgare. LÄS MER

 4. 4. Hur normer förmedlas i läroböcker inom samhällskunskap : En kvalitativ innehållsanalys av normkritiskt perspektiv med fokus på familjekonstellationer, funktionsförmåga, kön/genus och vit/icke vithet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Böjeryd; [2020]
  Nyckelord :Keywords; Social science; Study material analysis; Norm criticism; Family constella-tions; Disability; Gender; Non-binary gender person; Whiteness; Non-whiteness and Upper primary school; Samhällskunskap; Läromedelsanalys; Normkritik; Familjekonstellationer; Funktions-nedsättning; Genus; Könsöverskridande identitet; Vithet; Icke vithet och Grundsko-lan.;

  Sammanfattning : The study’s purpose has been to attract attention and facilitate discussion regarding norms that are present in text books in the social science for upper primary school. The theoretical premiss has been a normcritical perspective based on queer theory, social constructionism and intersectionality. LÄS MER

 5. 5. Konvergens i vardande : Förmedlandet av konvergens mellan Nord och Syd i samhällskunskapens läroböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Lindman; [2020]
  Nyckelord :konvergens; nord; syd; samhällskunskap; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER