Sökning: "läromedelsanalys svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden läromedelsanalys svenska.

 1. 1. Hur fungerar bilder i läromedel? : En kvalitativ studie av hur bild och text fungerar som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Oscarsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; stödstrukturer; metafunktioner; bild och text; sociokulturellt perspektiv; Systemic functional linguistics SFL ; multimodalitet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur bilder förhöll sig till verbaltexten samt hur bild och text fungerade som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. I studien, som utgick ifrån det sociokulturella perspektivet, utfördes en kvalitativ analys där en analysmodell sammanställdes utifrån två tidigare modeller för kategorisering av bild-textfunktioner. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer påverkar lärares val av läroböcker i svenska som andraspråk? : En webbaserad enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karin Risedal Olsson; [2019]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; svenska som andraspråk; lärare; undervisning; andraspråkselever; val av läroböcker; sociokulturellt perspektiv; stöttning; läsbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka vilka faktorer lärare i svenska som andraspråk anser vara viktiga när de väljer läroböcker. Verksamma lärare i svenska som andraspråk fyllde i ett webbaserat frågeformulär där de rangordnade givna faktorer som valts ut baserat på tidigare forskning och teoretiska perspektiv nämligen det sociokulturella perspektivet och läsbarhet. LÄS MER

 3. 3. Ojämnt jämställt : – En kritisk diskursanalys om representation och identitetsgestaltning av kvinnor och män i sfi-läroböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Tobias Lööw; [2019]
  Nyckelord :Diskurs; diskursanalys; kritisk diskursanalys; läromedelsanalys; kön; genus; representation; gestaltning; omsorg; icke omsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur tre läroböcker inom sfi-verksamheten representerade och gestaltade kvinnliga och manliga identiteter i förhållande till läroplanen. Läroböckerna utgjorde ett gemensamt block i en större läroboksserie med språkligt fokus. LÄS MER

 4. 4. Fyra historiska händelser i Östeuropa : En läromedelsanalys i svenska och serbiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marija Suvejkic; [2019]
  Nyckelord :history; school textbooks; Yugoslavia; historyculture; historia; läromedelsanalys; Jugoslavien; historiekultur;

  Sammanfattning : This is a study about the literature used in the Swedish and the Serbian schools and whether there are any differences in the information given about four historical events given to scholars. The events are about how the first world war started, how the first world war ended, how the second world ended and lastly how Yugoslavia dissociated. LÄS MER

 5. 5. Programmering eller inte? : En läromedelsanalys av programmering i matematikböcker för årskurs 3 med inriktning på uppgifters kognitiva kravnivå och begrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jens Karlsson; Amanda Hägg; [2019]
  Nyckelord :Cognitive demand; concept; programming; tasks; textbooks; textbook analysis; Begrepp; kognitiv kravnivå; läroböcker; läromedelsanalys; programmering; uppgift;

  Sammanfattning : I föreliggande studie söker vi, i form av en läromedelsanalys, kunskap kring hur uppgifter i åtta svenska läroböcker inom matematik för årskurs 3 karaktäriserar programmering utifrån dess kognitiva kravnivå och centrala begrepp. Den insamlade empirin analyserades kvantitativt med hjälp av en innehållsanalys. LÄS MER