Sökning: "läromedelsgranskning"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet läromedelsgranskning.

 1. 1. Hur multiplikation introduceras med olika metod- och representationsformer för årskurs 2 : En läromedelsgranskning med variationsteoretiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linda Starby; Carina Palmberg; [2021]
  Nyckelord :Läroböcker; multiplikation; additivt tänkande; multiplikativt tänkande; variationsmönster; metod- och representationsformer;

  Sammanfattning : I matematikundervisning i svensk skola har läroboken en stor betydelse. Många lärare väljer att luta sin undervisning på en specifik lärobok och tillhörande lärarhandledning. LÄS MER

 2. 2. Läromedel i svenskämnets läs- och skrivundervisning för grundskolans årskurser 1–3. : - En läromedelsgranskning med utgångspunkt i lärares val av läromedel.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Angelica Lindström; [2021]
  Nyckelord :teaching aids; curriculum; the Swedish subject; reading and writing lessons; compulsory school.; läromedel; läroplan; svenskämnet; läs- och skrivundervisning; grundskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om de vanligaste läromedlen som verksamma lärare inom svenskämnet för grundskolans årskurser 1–3 använder. Studien blev uppdelad i två delar, där den första delen innefattade att insamla information kring de tre mest förekommande läromedlen i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. ATT VÄLJA ELLER ICKE VÄLJA LÄROMEDEL : En studie av faktorer som påverkar lärares val av läromedel i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Persson; Henrik Lidfalk; [2021]
  Nyckelord :Läromedelsgranskning; läromedelsval; läromedelsstrategi; basläromedel; engelska; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Arbetet, med utgångspunkt i tidigare forskning, söker genom en enkätundersökning och intervjuer svar på vilka faktorer som påverkar lärares val av läromedel i engelska i årskurs 4-6. Bakgrunden beskriver inte bara läromedelsgranskningens historia utan tar också upp nutida debatt om läromedelsgranskning och visar också på olika perspektiv på läromedel samt olika faktorer som kan påverka läromedlet och lärarens val. LÄS MER

 4. 4. Självständiga flickor och emotionella pojkar : En kvantitativ och kvalitativ text- och bildanalys av läseböcker i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Nygårds; Sofie Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Genus; läseböcker; stereotypa och normbrytande beskrivningar; kritisk litteracitet;

  Sammanfattning : I tidigare forskning presenteras det faktum att det barn läser påverkar deras identitetsskapande. Den visar även att manliga och kvinnliga karaktärer tillskrivs olika egenskaper beroende på deras kön i litteraturen (Chin & Lee, 2019; Davies & Evans, 2000; Eilard, 2008; Lynch, 2016; Tsao, 2008; Worland, 2008). LÄS MER

 5. 5. Hur hanteras bråkbegreppet i aktuella läromedel för årskurs 3? : En läromedelsgranskning med fokus på kritiska aspekter och variationsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Ax; [2021]
  Nyckelord :Variationsmönster; kritiska aspekter; tal i bråkform; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : Läroboken utgör en viktig grund för undervisning i ämnet matematik. Idag finns det ingen nämnd som aktivt granskar de läromedel som används i skolans verksamhet, vilket ställer krav på att lärare har kunskap att undersöka och välja lämpliga läromedel. LÄS MER